ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 08:35
މާލެސިޓީގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް
މާލެސިޓީގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް
މާލެ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން
ގުޅިފަޅު، އުތުރުތިލަފަޅު، ގިރާވަރުފަޅު އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް3 މާލޭގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާދެއްވުމަށް އާޒިމް އަނެއްކާވެސް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
 
އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަށް ގޯއްޗާއި ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އާޒިމް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި

ގުޅިފަޅު، އުތުރުތިލަފަޅު، ގިރާވަރުފަޅު އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް ތިނެއް މާލޭގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަރިހުން މާލެސިޓީގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް އަނެއްކާވެސް އެދިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

މިކަމަކީ އާޒިމް މޭޔަރުކަމަށް ހުވާކުރެއްވި ރޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންނެވި އެއް ކަންތަކެވެ. މޭޔަރު އާޒިމް ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކުރިއެރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެއީ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުތައް ތަރައްޤީކުރުމަކީ މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކޮށް މާލެ ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް މޭޔަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އާޒިމްގެ މި އެދިވަޑައިގަތުން ތަކުރާރުކުރައްވާފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރޭ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ގުޅިފަޅު، އުތުރުތިލަފަޅު، ގިރާވަރުފަޅު އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް ތިނެއް މާލޭގެ އިހުތިސާސް ތެރޭގައި ހިމަނާދެއްވުމަކީ އޭނާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދިވަޑައިގެންނެވުމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ އާޒިމް ވަނީ އެ މެސެޖަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދެއްވާ މެސެޖެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ މޭޔަރުގެ މަޤާމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކެމްޕެއިންކުރެއްވި އިރު މާލެ ރައްޔިތުން އެންމެ ގިނައިން އެދެމުން ދިޔަ އެއްކަމަކީ ވެސް އެއީ ކަމަށެވެ. ރައީސްގެ އަރިހުން މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ސަބަބަކީ އެއީ ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މޭޔަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ކުރީ ސަރުކާރުގެ ބިންވެރިޔާ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަށް ގިރާވަރުފަޅާއި ގުޅިފަޅު ހިއްކަވައިދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ އެކަމާއި އުފާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އާޒިމް ވަނީ އެ މަޝްރޫޢު އަވަހަށް ނިންމަވާދެއްވުމަށާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރިއަށްދާ ބިން ހިއްކުމުގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ވެސް އަވަސްކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދަނީ ސައްހަ ލިސްޓެއް ނޫން: އޭސީސީ
ގޯއްޗާއި ފްލެޓު ލިސްޓަށް ބަދަލު ގެންނަން އުޅޭކަމަށް ފަތުރަމުންދަނީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ޚަބަރެއް: މިނިސްޓްރީ
ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނާ ފްލެޓް ކޮމިޓީގައި ފަޒުލްގެ ކޮއްކޮ: "މިދިޔަ ސަރުކާރުން އަހަރެންނަށް އެހާވަރުކޮށްލީ އަހަރެން ކީއްކޮށްގެން؟"
ރައީސްގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން ހައުސިންގ ކޮމިޓީގެ އަދަދު 7ށް، ޗެއަރއަކަށް އެޗްއާރްސީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އީނާސް
ފްލެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަށް 4 މަސްފަހުން ދިން ކުރު ޖަވާބު: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ!
މި ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ރަނގަޅުނަމަ ފްލެޓް ލިސްޓާ ދޭތެރޭގައި އެގޮތަށް ކަންނުކުރާނެ - މީކާއީލް
ފްލެޓް ލިސްޓް ބަލާ ހައުސިންގ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
މިހާރު ފެންނަނީ ރާއްޖެ ހުއްޓިފައި އޮތް މަންޒަރު، މިއީ މާޔޫސްވާ މަންޒަރެއް - އާޒިމް