ކ. މާލެ
|
29 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 15:55
މަތީ ތައުލީމާބެހޭ ވުޒާރާގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. މަރިޔަމް މާރިޔާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
މަތީ ތައުލީމާބެހޭ ވުޒާރާގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. މަރިޔަމް މާރިޔާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަތީ ތައުލީމު
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންނަށް އިސްކަންދީގެން ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ 500 ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންނަށް އިސްކަންދީގެން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރެވޭނެ ޚާއްސަ ފުރުސަތުތަކެއް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ހާސިލުކުރުމަށް، 500 ލޯނުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަައިފިއެވެ.

މަތީ ތައުލީމާބެހޭ ވުޒާރާގައި ބުރާސްފަތި އޮތް ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، މަތީ ތައުލީމާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މަރިޔަމް މާރިޔާ ވިދާޅުވީ މި ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތާއެކު ޑިޕްލޮމާއިން ފެށިގެން ޕީއެޗްޑީއާ ހަމައަށް މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވާނެކަމަށެވެ.

އަދި މިފަހަރު ހުޅުވާލެވޭ ލޯނު ސްކީމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންނަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ފުރުސަތުތަކެއްވެސް ހުޅުވޭނެ ކަމަށް މާރިޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، މި ސްކީމަކީ ވަރަށް އިންކްލޫސިވްކޮށް ހުޅުވިގެންދާ ފުރުސަތެއްކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހުޅުވާލެވޭ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވަނީ މިކަމަށް ދެވޭ ޚަރަދުތަކަކީ ކުދިންގެ ޚާއްސަ ބޭނުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދެވޭ ޚަރަދުތަކަކަށް ނުވާތީކަމަށްވެސް މާރިޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭގެ ސަބަބުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ އެހީތެރިކަން ނުލިބި، އެހެން ކުދިންނާ އެއްވަރަށް ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ނުދެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރު މި ހުޅުވާލާ ފުރުސަތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ އެހީތެރިކަމަށް ރިޔާއަތްކޮށް ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަަމަށް މާރިޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު މިފަހަރުގެ ސްކީމުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިގުތިސާދު އާރޯކުރެވޭ ޚާއްސަ ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިސްކަން ދެވިފައި ވާނެކަމަށާއި، ދިވެހިން މަދު، ފަންނީ ދާއިރާތަކުންވެސް ތަމްރީނު ދިނުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް