ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 18:39
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހިސާން ހުސައިން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހިސާން ހުސައިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް
ވަގުތު ދެއްވައިގެން ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް އަވަސްކޮށްދެއްވާ އިތުބާރު ގާއިމްކޮށްދެއްވުމަށް ހިސާން އެދިވަޑައިގެންފި
 
ޖޭއެސްސީގައި ހޭދަކުރެވުނު މުއްދަތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން ކެނޑިނޭޅި ޖޭއެސްސީއަށް ލިބެމުންދާ ޝަކުވާތައް ގިނަވުން

ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދެއްވަންޖެހޭ ވަގުތު ދެއްވައި މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމައިދެއްވުމަށް، އަލަށް ފަނޑިޔާރުގެއާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ފަނޑިޔާރުންގެ އަރިހުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހިސައިން ހުސައިން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ކޯޓުތަކަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހިސާން ވިދާޅުވީ ތަނެއް ތަހުޒީބުވެ ކުރިއަރައިދިއުމުގައި އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު އަދި ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު ބަޔަކީ ފަނޑިޔާރުން ކަމަށެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުން ވާންވާނީ އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދު ފުރިހަމަކޮށްދޭ ބަޔަކަށް ކަމަށެވެ. ހިސާން ވިދާޅުވީ އަދުލުވެރިކަމާއެކު މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދޭ ބަޔަކަށް ފަނޑިޔާރުން ވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ހިސާން ވިދާޅުވީ ހުވައިކުރި އަދި ޝަރުއީދާއިރާއަށް އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަކީ މާދަމާ އަމަލީގޮތުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވާނެ ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތަށް ދެއްވަންޖެހޭ ވަގުތުތައް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދެއްވައި، ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ އަވަސްކަމާއެކު އަދުލުވެރިކަމާއެކު ނިންމަވައިދެއްވުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މައްސަލަތައް ލަސްނުކޮށް އިންސާފުވެރިކޮށް ނިންމަވައިދެއްވުން. މިއަދު ފަނޑިޔާރުގެއާއި އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު އަރުވަން އޮތީ ހަތަރު ނަސޭހަތެއް. އެއީ އަދަބުވެރިކަމާއެކު ހަސްމުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުން. ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވާންޖެހޭ އެއްޗެއް ވިދާޅުވުން. މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ހުށަހެޅޭ މައްސަލައާއި މެދު ވިސްނަވައިދެއްވުން. އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވެ އިންސާފުން މައްސަލަ ނިންމައިދެއްވުން. މި ދެންނެވި ކަންކަން ތިބޭފުޅުންގެ ގައިގައި އަށަގަންނަވައިނަމަ ތިބޭފުޅުންވާނީ މުޖްތަމައުގައި އިތުބާރާއި ގަދަރު ލިބިގެންވާ ބޭފުޅުންނަށް.
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހިސައިން ހުސައިން

ހިސާން ވިދާޅުވީ ޖޭއެސްސީގައި ހޭދަކުރެވުނު މުއްދަތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން ކެނޑިނޭޅި ޖޭއެސްސީއަށް ލިބެމުންދާ ޝަކުވާތައް ގިނަވުން ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަތައް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިއުމުގެ ޝަކުވާއަކީ ބޮޑު ޝަކުވާއެއް ކަމަށާއި، އެއީ މައްސަލައެއް އަދި ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ހައްލު ހޯދަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ކޯޓުގައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިން އެދެނީ ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް. އެކަމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ވަގުތު ދެއްވައިގެން އެކަން ކުރުމަށް. ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ކުރަމުންދިޔަ އެއް މަސައްކަތަކީ ފަނޑިޔާރުގެ ތެރޭގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރުން. މިއަދު ހުވާކުރެއްވި 2 އަންހެން ފަނޑިޔާރުންނާއެކު ޝަރުއީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 30ށް އަރާފައިވޭ.
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހިސައިން ހުސައިން

ހިސާން ވިދާޅުވީ އަންހެން ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން މަދުނަމަވެސް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އިތުރުވި ނިސްބަތުން ބަލާއިރު އެއީ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 2018 ވަނަ އަހަރު 10 އަންހެން ފަނޑިޔާރުންނާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތުން 200 އިންސައްތަށް މި އަދަދު އިތުރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ޖޭއެސްސީން ފާށާފައިވާ މިންތީގެ ހަމަހަމަ ކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް