ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 19:07
ޣައްޒާ ގެ އަންހެނަކު އެހީއަށް އެދި ރޮނީ
ޣައްޒާ ގެ އަންހެނަކު އެހީއަށް އެދި ރޮނީ
ސައުދީގެޒެޓް
އދން ޣައްޒާއަށް އެހީ ފޮނުވުން
އދން ޣައްޒާއަށް އެންމެ ފަހުން ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޮނުވުނު ފަހުން މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ
 
އިސްރާއިލް ހަމާސްގެ ހަމަލާތައް 6ހަފްތާއަށް މެދުކަނޑާލުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފިނަމަ ރަފަހްގައި ހިންގަން އުޅޭ އޮޕަރޭޝަން މަޑުޖައްސާލެވިދާނެ ކަމަށް ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެފައިވޭ

ޣައްޒާގެ ރެފިއުޖީންގެ ކަންކަންބަލަހައްޓާ އދގެ އޭޖެންސީ  ޔޫ.އެން.އާރު.ޑަބްލިއު.އޭ ނުވަތަ "އަންރުވާ"ގެ ފަރާތުން އުތުރު ގައްޒާއަށް ކާބޯތަކީގެ އެހީ އެންމެ ފަހުން ފޯރުކޮށްދެވުނު ފަހުން މަހަކަށް ވުރެގިނަދުވަސް ވެގެން ދިޔައީ ކަމަށް އެޖެންސީގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "އަންރުވާ"އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކާބޯތަކެތި ދަތިވުމުގެ ސަބަބުން މިވަގުތު އެސަރަހައްދުގެ ކުޑަކުދިން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނަރޫފަވެ، ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް ނުލިބޭފަދަ ގޮތެއްގައެވެ. "އަންރުވާ"ގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އާދީއްތަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ އެސަރަހައްދަށް ގަވާއިދުން ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ވެއްދޭނެ ގޮތް ހަދާ ދިނުމަކީ ވަރަށްވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އެހީ ފޯރުކޮށް ދެވުނީ ޖެނުއަރީ 23ގައިކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ފިލިޕް ލަޒާރިނީ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެހީ ވެއްދޭނެގޮތް ހަދާދިނުމަށް އެދި ފޮނުވޭ ރިކުއެސްޓް ތަކަށް އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލާ ކަމަށާ އެކަމަށް އެދި ގޮވާލާ އަޑުވެސް ދަނީ ބީރު ކަންފަތް ތަކަކަށް ކަމުގައެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ބަޑަށް ޖެހެމުންދަނީ ހަމަ އިންސާނުންގެ ސަބަބުންވެ.

ސިޔާސީ ވެރިންގެ މަގްސަދެއްއޮތްނަމަ މިފަދަ ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތްތަކުގައިވެސް "ފެމީން" ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަން ކުރިމަތިވިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށާ ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކަންތައްތައްވާގޮތުން އިންސާނިޔަތާމެދު ރަހުމު އޮތްމިންވަރު ހާމަވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

"އަންރުވާ"އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ކޮންމެ ހަ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން އެއްކުއްޖަކީ ހަށިގަނޑަށް ފުދޭވަރަށް ކާބޯތަކެތި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ހެދިބޮޑުވުމަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާ ކުއްޖެކެވެ.

ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ އދގެ އެހެން އޭޖެންސީ އެއްކަމަށްވާ ވަރލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމުންވެސް ވަނީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެހީގެ ސާމާނު ބެހޭނެ ގޮތެއް ހަދާދެންދެން އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުން މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. "އަންރުވާ"ގެ އެހީ ޓްރަކް އަކަށް ހަމަލާ ދިނުމުންނާއި، ހަމަލާތައް އަންނަ ވަގުތު އިންޒާރު ދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ނެތުމުން ވަރލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމް ގެ އެހީގެ މަސައްކަތް އޮތީ މެދު ކަނޑާލާފައެވެ.

ޣައްޒާޔަށް ބޭނުންވާ އެހީގެ ތަކެތި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނީ ކުރިޔަށް ޕްލޭން ކުރުމަކާނުލާ އެވަގުތަކު ބޭނުންވާ އެހީ އެވަގުތަކު ފޮނުވާކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. މިގޮތުން އިގިރޭސި ވިލާތް އަދި ޖޯޑްން އިން ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ބޭހާ އިންޖީނުތަކަށް ބޭނުންވާ ފިއުލް، އަދި ބަލިމީހުންނާ ސްޓާފުންގެ ކާނާ އަންގާރަ ދުވަހު ފޮނުވާދީފައި ވެއެވެ.

"އަންރުވާ"ގެ އިންޒާރު އައިސްފައި މިވަނީ  އިސްރާއިލް ހަމާސްގެ ހަމަލާތައް 6ހަފްތާއަށް މެދުކަނޑާލުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފިނަމަ ރަފަހްގައި ހިންގަން އުޅޭ އޮޕަރޭޝަން މަޑުޖައްސާލެވިދާނެ ކަމަށް ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެފައިވާ ވަގުތެއްގައެވެ. މިހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ރަފަހްގެ އޮޕަރޭޝަން ފެށުމާއެކު ޣައްޒާގައި ދެތިންހަފްތާތެރޭ އިސްރާއިލަށް ނަސްރު ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ހަގުރާމަ މެދުކަނޑާލުމާބެހޭގޮތުން ކުރިއަށްދާ ވާހަކަތައް އާދީއްތަ ދުވަހު ޤަތަރުގައި ވަނީ އަލުން ފެށިފައެވެ. އަދި ވާހަކަ ތަކުގެ ދެވަނަ ބުރެއް މިސްރުގައި ބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަ ޖެހިފައެވެ. މިސްރު އަދި ޤަތަރުގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިފަހަރުވެސް ހަމަލާތައް މެދު ކަނޑާލުމުގެ އިތުރުން އަސީރުން ބަދަލު ކުރުމާބެހޭގޮތުންވެސް ދަނީ ވާހަކަ ދެކެވެމުންނެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރަމްޟާން މަހާދިމާކޮށް ހަ ހަފުތާއަށް ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލައިފިނަމަ ޣައްޒާއަށް ބޭނުންވާ އެތައްސަތޭކަ އެހީގެ ޓަރަކްތައް ވައްދާ، އެހީ ބެހުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

އިސްރާއިލް ސިފައިން ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ދުއްތުރާތައް އާންމު ގޮތެއްގައި ރަމްޟާން މަހާ ދިމާކޮށް އިތުރުކުރެއެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް