ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 19:46
އީރާނުގެ ގައުމީ ދިދަ
އީރާނުގެ ގައުމީ ދިދަ
އަނަދޮލޫ
ރަޝިއާއަށް މިސައިލް ދިންކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ
އީރާނުން ރަޝިއާއަށް މިސައިލް ދިން ކަމަށް ބުނެ، ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް އީރާނުން ދޮގުކޮށްފި
 
އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ވަނީ، އީރާނުން ރަޝިޔާއަށް މިސައިލް ފޯރުކޮށްދީފިނަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުން އަވަސް އަދި ހަރުކަށި ޖަވާބެއް ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައި

އީރާނުން ރަޝިއާއަށް ބެލިސްޓިކް މިސައިލްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށް ބުނެ ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް އީރާނުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

އީރާނުން އދ.ށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދާއިމީ މިޝަނުން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ، ޔޫކްރެއިނާއެކު މިހާރު ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުންކުރަން އީރާނުން ރަޝިއާއަށް ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށެވެ.

ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ވިއްކުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ނަމަވެސް، ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ހަތިޔާރުގެ މުއާމަލާތްތަކުން ދުރުހެލިވުމަކީ އީރާނަށް އަޚްލާގީގޮތުން ލާޒިމް ކަމެކެވެ. އަދި އޭގެ އަސްލަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާއި އދ.ގެ ޗާޓަރަށް އީރާނުން އަމަލުކުރުމެވެ.
ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެކްސްގެ އެ މިޝަންގެ ރަސްމީ ޕޭޖުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

"ހަ މަސްދަރަކާ" ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް ނިއުސް އެޖެންސީން ބުދަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ، އީރާނުން ރަޝިއާއަށް 400އެއްހާ ބާރުގަދަ ސަރފޭސް ޓު ސަރފޭސް ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ދީފައިވާކަމަށެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޝިޕްމަންޓްތައް ދޭންފެށީ އީރާނާއި ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ސަލާމަތީ އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ތެހެރާނާއި މޮސްކޯގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެއްބަސްވި އެއްބަސްވުމެއް ފައިނަލް ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް އެ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ، އީރާނުން ރަޝިޔާއަށް މިސައިލް ފޯރުކޮށްދީފިނަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގެ ފަރާތުން އަވަސް އަދި ހަރުކަށި ޖަވާބެއް ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

އީރާނުން އުފެއްދި ހަތިޔާރު ރަޝިޔާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ އެއްބާރުލުމުގެ ތެރެއިން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ތެހެރާނާއި މޮސްކޯއިން އެކި ފަހަރުމަތިން ބުނަމުން އަންނައިރު، އެ ހަތިޔާރުތަކަކީ ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރުތަކެއް ކަމަށް ހުޅަނގުގެ އޮފިޝަލުންނާއި މީޑިއާތަކުން ކުރާ ތުހުމަތުތައް އެ ދެ ގައުމުން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ޔޫކްރެއިނަށް ހުޅަނގުން ހަތިޔާރު ދިނުމުން، ޚާއްސަކޮށް އެމެރިކާއަށް ރަޝިޔާއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުން އަންނައިރު، އެ ގައުމުތަކުގެ އަސްކަރީ އެއްބާރުލުމަކީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފެށުނު ޔޫކްރެއިން ހަމަނުޖެހުން ދިގުދެމިގެން ދާން ދިމާވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް