ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 18:00
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު
 
ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅު ގައި އޮތަސް އެމްޑީޕީއިން ޤާނޫނު އަސާސީ ޙިމާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓާނެކަމަށް

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގަ އޮތަސް، އެމްޑީޕީ އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ހުސެން ސަމީރުގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗްކުރުމަށް ކެމްޕޭން ޓީމާއެކު އއ އުކުޅަހުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދޭން ޖެހޭކަން މި ޕާޓީއިން ދައްކައިދީފިކަމަށެވެ.

އަދި މިދިޔަ ދައުރުގައި އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮވެ، މަޖިލީހުގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީ ލިބުމުން ވެސް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، އެގޮތުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކޮށް، އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ވަޒީރުން ޖަވާބުދާރީކުރުވީވެސް 19 ވަނަ މަޖިލިސް ގައި ކަމަށެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅު ގައި އޮތަސް އެމްޑީޕީއިން ޤާނޫނު އަސާސީ ޙިމާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓާނެކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އަމަލުކުރައްވާނީ އެޔާ ޚިލާފަށްކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
މިސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
އެތައް މަޤާމެއް އިތުރުކޮށް މުސާރަތައްވެސް އެ ދެވެނީ ފައިސާ ހުރެގެން، މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގެން ޖެހޭނެ: ރައީސް ސާލިހު
މިދިޔަ 5 އަހަރުގައި މެނުވީ ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ސަރުކާރެއް ފެނިފައި ނެތް: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އޯޑަރަށް ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ، މިމައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިިބިއްޖެނަމަ މި ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައިގެން ކުރަމުން ގެންދާނެ - އީސަ