ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 14:49
ކުރީގެ ނައިބްރައީސް އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއެކު
ކުރީގެ ނައިބްރައީސް އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއެކު
ރާއްޖެއެމްވީ
ފައިސަލް ނަސީމް
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
 
ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ފައިސަލް އަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ
 
ފައިސަލް އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމާއެކު ޕާޓީއަށް އިތުރު ހިތްވަރަކާއި ޖޯޝެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ފައިސަލް އަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ ބޭފުޅެއް

ނިމިދިޔަ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަކީ މިހާރު އޮތް ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފައިސަލް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރެއްވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިހާއި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، ފައިސަލް އަކީ ނިމިގެންދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހު، އެމަނިކުފާނާއެކު ސަރުކާރުގައި ވަރަށް ބުރަ އަދި ތެދުވެރި މަސައްކަތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ފައިސަލް އަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، ފައިސަލް އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމާއެކު ޕާޓީއަށް އިތުރު ހިތްވަރަކާއި ޖޯޝެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ފައިސަލް އަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. ހާއްސަކޮށް މިހާރު އޮތް ސަރުކާރު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފައިސަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެސްއެމްއީ ބޭންކުގައި ފައިސާއެއްނެތް، ފައިސާއަށް ހެދީ ކިހިނެތްތޯ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ޞާލިހު
އައްޑޫ އެއާޕޯޓަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނަންފުޅު ދެއްވުމަށްފަހު ވިޔަސް މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަވާ: ރައީސް ޞާލިހު
ރަސްމާލެ ތަރައްގީ ކުރި ނަމަވެސް މާލެސިޓީ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް ޞާލިހު
ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމާއި، ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ހޯދުމަށް ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުން ދަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުން: ރައީސް ޞާލިހު
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ، ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ރައީސް ޞާލިހު
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު