ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 18:10
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ގެމަނަފުށީގެ ތަރައްގީ
ގެމަނަފުށީގައި ސިނާއީ ބަނދަރެއް ތަރައްގީ ކުރާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު
 
ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ ތާއީދާއެކު ގައުމަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް ފަސޭހަވާނެ
 
މަސްވެރިކަން ތަރައްގީކުރާނެ

ގެމަނަފުށީގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ސިނާއީ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި އެރަށުގެ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ގއ. ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ގެމަނަފުއްޓަކީ މަސްވެރިކަމުގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ރަށެއް ކަމަށާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް އެރަށުގެ ބަނދަރު ސިނާއީ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ވިސްނައިގެން ގެމަނަފުއްޓަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ހަމަ އެއާއެކު ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލާއެކު ކުރިއަށްދިޔަ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ތަފުސީލީ ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާކަން ރައީސް މުއިއްޒު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން އެ އަމާޒަށް ވާސީލުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ގެމަނަފުށީގައި މިހާރު ފެށިފައިހުރި މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ ތާއީދާއެކު ގައުމަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް ފަސޭހަވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ތަރައްގީގެ އެތައްކަމެއް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކާއިވެސް ގުޅިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ބާރުއެޅުއްވިއެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުން ދެއްވާ ތަރުހީބާއެކު ތަރައްގީގެނައުމަށް ސަރުކާރަށް ފަސޭހަވާނެކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް