ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 11:48
ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
އެމްޓީސީސީ
ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ޖަވާބު
ވައުދުވީ ޑޮލަރުން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާދޭން، ކުޑަމިނުން ރުފިޔާއިން ވެސް ފައިސާނުދޭތާ 3 މަސް ވަނީ
 
2022 ވަނަ އަހަރަކީ ތާރީޚުގައިވެސް އެންމެ ގިނަ ފައިސާ މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރި އަހަރު
 
މިފްކޯގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ފަށާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް މިހާރު ވަނީ ހުއްޓާލާފައި
 
ބާނާ މަހަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން މިއަދު މަސްވެރިންނަށް ވަނީ ގެއްލިފައި

ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވީ ޑޮލަރުން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާދެއްވަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކުޑަމިނުން ރުފިޔާއިން ވެސް ފައިސާނުދޭތާ 3 މަސް ވަަނީކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ޖަލްސާއަށް ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވަމުން އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއްދާއިރާ އަކީ މަސްވެރިކަން ކަމަށާއި، މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ހަރުދަނާ އެއްވެސް ސިޔާސަތެއް ރިޔާސީ ބަޔާނަކު ނެތް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، 2022 ވަނަ އަހަރަކީ ފާއިތުވީ 17 އަހަރު ތެރޭ އެންމެ ގިނައިން މިފްކޯއިން މަސް ގަތް، އަދި ތާރީޚުގައިވެސް އެންމެ ގިނަ ފައިސާ މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރި އަހަރުކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، 2022 ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް 1 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ،

މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޑޮލަރުން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާދެއްވާނެކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، އެންމެ ކުޑަމިނުން ރުފިޔާއިންވެސް މަސްވެރިންގެ ފައިސާކޮޅު ނުދެވޭ ކަމަށާއި، ބާނާ މަހަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން މިއަދު މަސްވެރިންނަށް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ.

48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޑޮލަރުން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާދޭނެކަމަށް ވަޢުދުވެ ވެރިކަމަށް އައިސް، 2 މަސް 3 މަސްވާއިރުވެސް މަސްވެރިންގެ ފައިސާކޮޅު ކީއްކުރަންތޯ ޑޮލަރުން ރުފިޔާއިންވެސް ނުދެވޭ، ބާނާ މަހަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން މަސްވެރިންނަށް މިހާރު ގެއްލިއްޖެ
އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)

މަޖިލީހުގައި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް ސާލިޙު ވަނީ މަސްވެރިން ބާނާ މަހުގައި ހޫނު ކަމެއް ހުންނާނީ ކިރާ މަހުގައި ފިނި ކަމެއް ހުރެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ގަނެ ޕްރޮސެސްކޮށް، މަސްވެރިންނަށް މަހުގެ އަގު ހޯދައިދިނުމަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން މިފްކޯގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ފަށާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް މިހާރު ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މަހުގެ އަގު ސަސްޓެއިން ކުރަން އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ކުޅަދާނަ ފޮރިން ޕޮލިސީއެއް އޮތުންކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހި މަހުން ނަގާ ޓެކްސް ކުޑަކުރުމަށް ކުރިއަށް ދިޔަ މަޝްވަރާ ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

 އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކަމެ ފެންނަނީ ފޮރިން ޕޮލިސީ ފެއިލް ވަމުން އަންނަ މަންޒަރުކަމަށްވެސް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުލިބޭ މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ. އެގޮތުން ފައިސާ ނުދޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން ވަނީ މުޒާހަރާވެސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި