ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 07:17
ބަންޑާރަ ނައިބު އަހުމަދު އުޝާމް
ބަންޑާރަ ނައިބު އަހުމަދު އުޝާމް
މޯލްޑިވްސް ޓައިމްސް
ގުޅިފަޅު ހިއްކުން ހުއްޓުވި މައްސަލަ
ގުޅިފަޅު ހިއްކުން ހުއްޓުވި މައްސަލަ ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ
 
ބަންޑާރަ ނައިބު މިމައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރައްވަނީ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ދައުލަތަށް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން، ހިއްކަންފެށި ގުޅީފަޅުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު މަޑުޖައްސާލުމަށް ހައި ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅީފަޅު ހިއްކާތީ އެ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން، އެ ސަރަހައްދު ވަށައިގެންވާ ތަންތަނުގެ ތިމާވެއްޓަށް އިއާދަނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ ތިމާވެށީގެ ކަންކަމުގައި އަޑު އުފުލައި، އެކްޓިވިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުމައިދާ އަބްދުލްގަފޫރެވެ. އެ މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލުމަށް އެދި ހައި ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅީ، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި، ހުއްޓާލުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު މުރާޖައާކުރަން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

އެގޮތުން ހައި ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނީ، ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލައިގައި ފައިސަލާކުރަނިވި ހުކުމެއް އިއްވަންދެން ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ކޯޓުގެ މި ނިންމުމަށް ވާސިލްވުމުގައި، އެ އަމުރު ނެރުނު ސަބަބެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، އެ ބިން ނުހިއްކައިގެން ދައުލަތަށް ލިބެން އޮތް މާލީ ގެއްލުމާ އަޅާބަލާއިރު، ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅައިފިނަމަ ލިބޭނެ ގެއްލުން މާ ބޮޑުވެ، ދިގު މުއްދަތަށް އެ ގެއްލުން ގޮސްދާނެ ކަމަށް ބެލެވުމެވެ.

މިއަމުރާއި ގުޅިގެން ބަންޑާރަ ނައިބު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ގުޅިފަޅު ޕްރޮޖެކްޓަކީ އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށެވެ. އަދި ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ %80 ވަރު މިހާރު ނިމިފައިވާއިރު، މިމަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ދައުލަތަށް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވާނެކަމަށެވެ.

ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނެދަލެންޑްސްގެ ބޮސްކާލިސް ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި އޮކްޓޯބަރު 17، 2019 ގައެވެ. އެއީ ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް 65 ހެކްޓަރު ހިއްކާށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ގުޅިފަޅަށް އިތުރު 85 ހެކްޓަރު އިތުރުކޮށް، ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 150 ހެކްޓަރު ހިއްކަން ނިންމަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް