ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 14:04
ހައުސިން މިނިސްޓަރު ހައިދަރު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ހައުސިން މިނިސްޓަރު ހައިދަރު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ
ފްލެޓް ދޫކުރާނީ މިނިވަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން، އަންނަ ހަފުތާގައި ފުލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ފަށާނަން - ހައިދަރު
 
މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި ތިބި ޝަރުތު ހަމަނުވާ ބަޔަކަށް ފްލެޓް ދިނުމަކީ ބޭއިންސާފެއް ކަމަށް
 
މަސައްކަތް ފަށާތާ ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ފްލެޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ
 
އޭސީސީން ބުނެފައި ވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ދޫކުރި 4000 ފްލެޓްގެ ޝަރުތުހަމަވަނީ 59 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ކަމަށް

ކުރީ ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންނަށް ފްލެޓް ދޫކުރާނީ މިނިވަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން ކަމަށާއި އަންނަ ހަފުތާގައި ފުލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.އަލީ ހައިދަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ކޮމެޓީގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޕޯޓަލްގެ އެކްސެސް މިނިސްޓްރީ އަށް ނުލިބޭތީ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓު އަދި ރީޗެކް ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭސީސީން ފޮނުވި ފްލެޓަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ 824 މީހުންނަށް ފްލެޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕޯޓަލްގެ އެކްސެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ހައިދަރު ވިދާޅުވީ ޕޯޓަލްގެ އެކްސެސް ލިބުމާއެކު ފްލެޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި، 2 ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން ގެޒެޓް ކުރި ލިސްޓުގައި ހިމެނި، އެގްރީމެންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ފްލެޓް ލިބޭނެތޯ ކޮމިޓީގައި ބައެއް މެންބަރުން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި މެންބަރުން ވަނީ ސަރުކާރުން ފްލެޓް ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެގްރީމެންޓް ދީފައިވާ ނަމަ އެ އެގްރީމެންޓަށް ކަމޭހިއްތަވާނެތޯ އާއި އެ އެގްރީމެންޓްތަކާ މެދު އަމަލުކުރައްވާނީ ކިހިނެތްތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި ތިބި ޝަރުތު ހަމަނުވާ ބަޔަކަށް ފްލެޓް ދިނުމަކީ ބޭއިންސާފެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެއިތުރުން ތަހުގީގީ އިދާރާއަކުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ބޮޑު އިންސައްތަ އެއް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ބުނުމުން އެކަން ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި ޝަރުތު ހަމަނުވާ ބަޔަކަށް ފްލެޓް ދިނުމަކީ އެއީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ އޭސީސީން ކުރި ތަހުގީގަށްފަހު އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ 4000 ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 59.6 އިންސައްތަ ފޯމަކީ ޝަރުތު ހަމަ ނުވި ނަމަވެސް، ފްލެޓު ލިބޭނެކަމަށް އޭރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށެވެ. އޭސީސީން ބުނީ، ތަހުގީގުގައި ޝަރުތުހަމަވެ، އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައި ނުވަނީ 20.7 އިންސައްތަ ފޯމުގައި ކަމަށެވެ. ޝަރުތު ފުރިހަމަވިނަމަވެސް، އެކި މައްސަލަތައް ފާހަގަވެފައި ހުރީ 19.7 އިންސައްތަ ފޯމުގައިކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދަނީ ސައްހަ ލިސްޓެއް ނޫން: އޭސީސީ
ގޯއްޗާއި ފްލެޓު ލިސްޓަށް ބަދަލު ގެންނަން އުޅޭކަމަށް ފަތުރަމުންދަނީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ޚަބަރެއް: މިނިސްޓްރީ
ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނާ ފްލެޓް ކޮމިޓީގައި ފަޒުލްގެ ކޮއްކޮ: "މިދިޔަ ސަރުކާރުން އަހަރެންނަށް އެހާވަރުކޮށްލީ އަހަރެން ކީއްކޮށްގެން؟"
ރައީސްގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން ހައުސިންގ ކޮމިޓީގެ އަދަދު 7ށް، ޗެއަރއަކަށް އެޗްއާރްސީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އީނާސް
ފްލެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަށް 4 މަސްފަހުން ދިން ކުރު ޖަވާބު: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ!
މި ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ރަނގަޅުނަމަ ފްލެޓް ލިސްޓާ ދޭތެރޭގައި އެގޮތަށް ކަންނުކުރާނެ - މީކާއީލް
ފްލެޓް ލިސްޓް ބަލާ ހައުސިންގ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ މަޝްރޫއު: މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް