ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 05:46
ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލްލަތީފް
ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލްލަތީފް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ
އެންމެ ރޭވުންތެރިކަމާއެކު، ސިޔާސީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ: ޔާސިރު
 
މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން ނިމުމުން އެމްޑީޕީ ނޯންނާނެ ކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ކަމަށް
 
އެހެން ނަމަވެސް، ހޯމަ ދުވަހުގެ އެ ހަރަކާތުން ވެސް ފެނުނީ އެއާ ޚިލާފު މަންޒަރެއް ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވި

އެންމެ ރޭވުންތެރިކަމާއެކު، ސިޔާސީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ޕާޓީ އަކީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލްލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ހޯމަ ދުވަހު އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ނުކުންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމުތައް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް އެމްޑީޕީން ގެންދިޔަ ހަރަކާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔާސިރު ވިދާޅުވީ، ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރާކާތުން ވެސް ފެނުނީ ހަގީގީ އެމްޑީޕީގެ އޭގެ ޒާތުގައި، އެބައޮތް ކަން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޔާސިރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން ނިމުމުން އެމްޑީޕީ ނޯންނާނެ ކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، ހޯމަ ދުވަހުގެ އެ ހަރަކާތުން ވެސް ފެނުނީ އެއާ ޚިލާފު މަންޒަރެއް ކަމަށެވެ.

މިއަދު ވެސް މި ފެނިގެންދަނީ ހަގީގަތުގައި ދަންނަވާކަމުގައި ވަންޏާމުން، އެންމެ ރޭވުންތެރިކަމާއެކީގައި ރަނގަޅަށް މި ސިޔާސީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ ކަން.
ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލްލަތީފް

ޔާސިރު ވިދާޅުވީ، ހޯމަ ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގެ އެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ ސީނީއާ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ވެސް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކާއި އަނެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ވެސް މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވި މަންޒަރު ވެސް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

އެ މަންޒަރުތައް ޔާސިރު ސިފަކުރެއްވީ ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއްގެ ގޮތުގައިއެވެ.

ޔާސިރު އެފަދައިން ވިދާޅުވިއިރު، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީއަށް ކުރިމަތިވި ނާކާމިޔާބުގެ ފަހުން، އެމްޑީޕީން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިވެރިވި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް އެ ޕާޓީގެ ގިނަ މެންބަރުންނާއި ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެގޮތުން ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަ ކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނާއެކު ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމައީލް އަދި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އިރު، ޖަލްސާތަކުގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އަދި އޭގެ ފަހުން އެމްޑީޕީން ބޭއްވި މަޖިލިސް އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ވެސް ނިމުނީ ވަރަށް އޮމާންކަމާއެކު، ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިނގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ