ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 05:10
ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާއިން މުވައްޒަފުންތަކެއް ނުކުންނަނީ
ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާއިން މުވައްޒަފުންތަކެއް ނުކުންނަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ނުލިބޭ މައްސަލަ
ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އެއްވާ އެއްވެސް ދުވަހެއްގައި މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ
 
ޚިދުމަތް ނުލިބުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގަށް ލިބޭ އުނިކަމެއް
 
މީހުން އެއްވާ އެއްވެސް ދުވަހެއް މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ

މިދުވަސްވަރު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެންމެ ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭ އެއް މައްސަލައަކީ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރާ 4000 ފެލެޓްގެ މައްސަލައެވެ. ކުރީ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ މި ފްލެޓުތައް މިސަރުކާރުގައި ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވެސް މިމައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްފައިވެއެވެ. އޭސީސީގެ ތަހުގީގު ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން އާއްމު ރައްޔިތުން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެކޮމިޝަނަށް ގޮސް މުޒާހަރާކޮށްފައިވެއެވެ. ސިލްސިލާ މުޒަހަރާތަކާއެކު މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ، އޭސީސީން ވަނީ ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލަ ނިންމައި، ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުއްދަދީފައެވެ. މި ހުއްދަ އެކޮމިޝަނުން ދިނީ އެކެއް ފެބްރުއަރީ 2024 ގައެވެ.

މި ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އިންތިހާއަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވެފައި ތިބި އާއްމު ރައްޔިތުން ތިބީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ފްލެޓުތައް ދޫކުރާނެ ތާރީހެއްގެ އިންތިޒާރެއްގައެވެ. ފްލެޓުތައް ދޫކުރާނެ ދުވަސް ބެލުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ގުޅައި، އެމިނިސްޓްރީއަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިއުމާއި ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ނެރުނީ އަނެއްކާ ވެސް ރައްޔިތުން މާޔޫސްކޮށްލާފަދަ ބަޔާނެކެވެ. ފްލެޓުތައް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސީދާ ސާފު ޖަވާބެއް ދީފައިނުވެއެވެ. 10 ފެބްވަރުއަރީ 2024 ގައި ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފްލެޓް ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ހައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިގެންދާނީ އޭ.ސީ.ސީ އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

މިޖަވާބާއެކު ފްލެޓު ލިބިފައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މާޔޫސްވިއެވެ. އެމީހުންނަށް ލިބުނު ފްލެޓުތައް ލިބޭނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދުނެއެވެ. އޭސީސީން ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން އިތުރަށް ލަފާ ހޯދަނީ ކީއްކުރަންތޯ ވެސް ބައެއް މީހުން ސުވާލު އުފައްދާފައިވެއެވެ. ފްލެޓަށް ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭތީ އެކަމާއި ގުޅިގެން 11 ފެބްރުއަރީ 2024 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ދިޔައެވެ. ހެނދުނު 10:00 ހާއިރު އެމީހުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ދިޔައީ އެ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ފްލެޓުތައް ދޫކުރާނެ ދުވަހެއް ބެލުމަށާއި، މީގެ ކުރިން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ހޯދުމަށެވެ. އަދި އިތުރު ސިޓީތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ދިޔަ މީހުން އެތަނުގައި އެދުވަހު ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ.

ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން މިނިސްޓްރީގައި ނުރުހުން ފާޅުކުރަނީ

އެމީހުންތައް ދިއުމުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަންގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ވަނީ އެތަން ދޫކޮށް ގޮސްފައެވެ. އެދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި 2:00 އާ ހަމައަށް އައިރު ވެސް އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް ރިސެޕްޝަން ސަރަހައްދަށް ނާދެއެވެ. ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންތައް އަޑުގަދަ ކުރަމުންދިޔައިރު ވެސް ގޮވާލަމުން ދިޔައީ ސިޓީތަކާއި ހަވާލުވުމަށް މުވައްޒަފަކު އައުމަށެވެ. ނަމަވެސް ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ ބޭރުން ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަނީ ފޯނު ދިއްކޮށްގެން ފޮޓޯއާއި ވީޑީއޯ ނަގާފައިވެއެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭކަށް ނާދެއެވެ. ފްލެޓު މައްސަލާގެ މިނިސްޓްރީއަށް ދިޔަ މީހުންގެ އިތުރުން އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ވެސް އެދުވަހު ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ދިޔަ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ޚިދުމަތެއް ނުލިބުނެވެ. ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާގައި ހުރީ ހުސްގޮނޑިތަކެވެ. އިތުރަށް ތިބީ މިނިސްޓްރީގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދީފައިވާނެތީ، މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެތަނަށް އައިސް ތިބި ފުލުހުންނެވެ.

އެމިނިސްޓްރީއަށް ފްލެޓާއި ގުޅުމެއް ނެތް ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އައި މީހެއް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ބުނެފައިވަނީ، މީހުން އެއްވާ އެއްވެސް ދުވަހެއް މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދޭ ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް މިކަން ހިނގުމަކީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް ކަމަށެވެ. އެމީހާ އެބުނި ބީދައިން މިކަން މިގޮތަށް ހިނގުމަކީ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއްގެ ހައްގަށް ލިބޭ އުނިކަމެކެވެ. މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ފުލުހުން މިނިސްޓްރީގައި ތިބިއިރު ޚިދުމަތް ނުދެވެންވީ ކޮން ސަބަބަކާއި ގުޅިގެންތޯ އެމީހުން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު އަހްމަދުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފިއްލެވި ނަމަވެސް ކައުންޓަރުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ލިބެންވާނެއެވެ. ރައްޔިތުންތަކެއް ގޮސް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްލާއިރަށް ޚިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓާލާކަމަށްވަނަމަ ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ރައްޔިތުން ކުރާ ނަފްރަތު އިތުރުވެ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ އިތުބާރު ވެސް ގެއްލިގެން ދިއުމަކީ ދުރުގައި އޮތް ކަމެއް ނޫނެއެވެ!

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފްލެޓް ދޫކުރާނީ މިނިވަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން، އަންނަ ހަފުތާގައި ފުލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ފަށާނަން - ހައިދަރު
ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް
ފްލެޓް ދިނުމުގެ މަރުހަލާ އާއި މެދު ހިންގާ ޖިނާއީ ތަހުގީގު މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލަން މަސައްކަތް ކުރަނީ
ފްލެޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: އެފްޑީސީ
ގޯތި އަދި ފްލެޓުގެ މައްސަލަ - އޭސީސީ އާއި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެކަން ޖަހަނީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކުގެ ބޮލަށް!
އޭސީސީއަށް ޕޯޓަލް އެކްސެސް ދީފައިވާކަމަށް ދެންނެވުނީ އޮޅުމަކުން، އެކްސެސް ދެވޭނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު: ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު
ތިލަމާލެ ބުރިޖު ވިލިމާލެއާ ގުޅާލައި ނިމޭނީ 2025ގައި، އެއްކޮށް 2026ގައި ނިމޭނެ: ވަޒީރު
ގޯއްޗެއް އަތެއް ނުލާނަން، ނަމަވެސް ބިން ދޭ ސަރަހައްދު ބަދަލުވެދާނެ: ހައިދަރު