ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 06:50
އިންޓަ މިއާމީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
އިންޓަ މިއާމީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
ރޮއިޓާސް
އިންޓަ މިއާމީ
މެސީ ބޭނުންވަނީ ހޮންގް ކޮންގް ގައި އެހެން މެޗެއް ކުޅެން!
 
މެޗުގައި އޭނާ އަށް ނުކުޅެވުމުގެ ސަބަބުން، ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ބޮޑު ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެއް އަދިވެސް އޮތް ކަމަށް މެސީ ވަނީ ބުނެފައި

ހޮންގް ކޮންގް ގައި އިތުރު އެހެން މެޗެއް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމުގައި، އިންޓަ މިއާމީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

އެމެރިކާ ލީގުގެ އިންޓަ މިއާމީގެ ކެޕްޓަންކަން ވެސް ކުރަމުން އަންނަ މެސީ މިހެން ބުނީ، މިއާމީން ދާދި ފަހުން ހޮންގް ކޮންގް ގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އޭނާ އަށް ނުކުޅެވުމުންނެވެ. އެ މެޗުގައި މެސީ ކުޅޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި އެތައް ހާސް ސަޕޯޓަރުންނެއް ވަނީ ދަނޑަށް ވަދެފަ އެވެ. އަދި އެ މެޗުގެ ކުރިން މިއާމީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުން ބަލާލުމަށް އެކަނި ވެސް، 40،000 (ސާޅީސް ހާސް) ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ދަނޑަށް ވަދެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މެޗުގައި މެސީ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ދަނޑަށް ވަތް ސަޕޯޓަރުން ވެސް ވަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން މެސީ ބުނީ، ހޮންގް ކޮންގް ގައި އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން މިއާމީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭނާ ދަނޑަށް ނިކުތްއިރު، ވަރަށް ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ތިބި ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަ ކުދިން ތިބި ކަމަށް ވެސް މެސީ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ވެސް ހުރީ، އެ މެޗު ކުޅެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައި ކަމަށް މެސީ ބުންޏެވެ. މެޗުގައި އޭނާ އަށް ނުކުޅެވުމުގެ ސަބަބުން، ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ބޮޑު ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެއް އަދިވެސް އޮތް ކަމަށް މެސީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެސީ ބުނީ، ފުޓުބޯޅައިގައި އެފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައް ދިމާވެދާނެ ކަމަށެވެ. އަނިޔާއެއް ތަހަންމަލު ކުރަމުންދާ ނަމަ، ކޮންމެ ކަހަލަ މެޗެއްގައި ވެސް އެފަދަ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް މެސީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މެސީ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ބޭނުންވަނީ، ހޮންގް ކޮންގް ގައި އިތުރު މެޗެއް ކުޅުމަށެވެ. އަދި އެ ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް، އެމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި އެހެން މެޗެއް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް ވެސް މެސީ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އެމީހުން ކުޅޭ މެޗެއް ބެލުމަށް ސަޕޯޓަރުން ތިބެނީ ވަރަށް ކެތްމަދުވެފަ އެވެ.

ހޮންގް ކޮންގް މެޗުގައި މެސީ ކުޅެފައި ނުވާތީ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ރުޅިގަދަވެފަ އެވެ. އަދި މެޗު އިންތިޒާމު ކުރި ފަރާތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ވެސް ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. ސަޕޯޓަރުން ގޮވާލަމުން އަންނަނީ މެޗުގެ ޓިކެޓު ގަތުމަށް އެމީހުން ޚަރަދު ކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދިނުމަށެވެ. އެ މެޗުގެ ޓިކެޓު ވިއްކާފައި ވަނީ 125 ޑޮލަރަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް