ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 12:55
ޣައްޒާގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން މަރުވާ ނިސްބަތްވެސް ދަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރު ވަމުން
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލު ހަނގުރާމަ
ޣައްޒާގައި ބައިގެންދިއުމުގެ ނިސްބަތް 300 ޕަސެންޓް މައްޗަށް: ސިޒޭރިއަންވެސް ހަދަނީ އައްސި ނުކޮށް!
 
ޑރ ހަމްސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބައިގެންދާ މިންވަރު އިތުރު ވެފައި ވަނީ، އިޒްރޭލުން ބޭނުން ކުރާ ހަތިޔާރުތަކުގެ ސަބަބުން
 
އޭގެ ތެރޭގައި ފޮސްފަރަސް ބިމާއި، ސްމޯކް ބޮމުގެ އިތުރަށް، ޣައްޒާއަށް ޙަމަލާ ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ ރޮކެޓްތަކުން ބޭރުވާ ވިހަ މާއްދާތަކުގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑު
 
ފަލަސްޠީނުގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވާ ގޮތުގައި، ޣައްޒާގައި ޤަތުލުޢާންމު ފެށިފަހުން، ބައިގެން ދިއުމުގެ ނިސްބަތް ވަނީ 300 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައި

މާބަނޑު ދުވަސްވަރަކީ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އަދި ޞިއްޙީ ގޮތުންވެސް ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ އެތައް ކަމަކާ ކުރިމަތި ކުރުވާ ދުވަސްތަކެކެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެގެން، އެންމެ އުފަލުގައި އުޅޭ މީހާއަށްވެސް މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އުފުލަންޖެހޭ ބުރައާއި ވޭން، ވަކި ކުޑައެއް ނުވެއެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ކަމުގައި ވިއަސް، ނުވަތަ 10 ވަނަ ދަރިފުޅު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ބަލިވެއިންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކީ ތަފާތު ފަހަރެކެވެ. ކުށެއް ނެތް ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް، ހިންގަމުންދާ ޤަތުލުޢާންމެއްގެ ތެރޭގައި މާބަނދު ދުވަސްތައް ހޭދަ ކުރާނެ ގޮތް، އެ ޙާލަތުގައި ހުރި މީހަކަށް ނޫނީ އިޙްސާސްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ނިރުބަވެރި އިޒްރޭލުން ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަމުންދާ ޣައްޒާގައި ތިބި މާބަނޑު މީހުން އެ ޙާލުގައި އުޅޭތާ މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 4 މަސްވީއެވެ. ޣައްޒާގައި ތިބި މާބަނޑު މީހުންގެ ޙާލަތު ވަނީ އިންތިހާއަށް ހައްސާސްވެފައެވެ. ހުއްޓުމެއްނެތި ބަދަލު ކުރަމުންދާ ޙަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި ޣައްޒާ އޮތީ ހަފުސްވެފައެވެ. އެންމެ ޟަރޫރީ އަދި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައްވެސް ޣައްޒާގައި މިއަދު ލިބެން ނެތް އިރު، ބައިގެން ދިއުމުގެ ނުރައްކާވެސް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައި އޮތް ކަން، ޣައްޒާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވާ ގޮތުގައި، ޣައްޒާގައި ޤަތުލުޢާންމު ފެށިފަހުން، ބައިގެން ދިއުމުގެ ނިސްބަތް ވަނީ 300 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައެވެ. ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު އިނދަޖެހިފައި އޮތުމާއި، ކިރިޔާވެސް ޚިދުމަތެއް ދެވޭ ހޮސްޕިޓަލުތަކާ ހިސާބަށް ދިއުމުގައި ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން، މާބަނޑު، 60000 އެއްހާ މީހުންގެ ފުރާނަ މިހާރުވެސް އޮތީ ނުރައްކަލުގައި ކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ކުލިނިކުތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. ޚިދުމަތް ދެވޭ ޙާލަތުގައި ހުރި ތަންތަން އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ދަނީ، ކެޕޭސިޓީއަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރު ޕޭޝަންޓުންނާ އެކީގައެވެ. ބޭސްފަރުވާގެ ޢާލާތްތަކާއި އެހެނިހެން ސާމާނު މުޅިން ހުސްވެއްޖެއޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރ 2023 ގައި އިޒްރޭލުން ހިންގަން ފެށި ޤަތުލުޢާންމުގެ ކުރީކޮޅު، އެންމެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދެމުން ދިޔައީ އުތުރުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށެވެ. އުތުރުން ފޭބުމަށްވެސް އިންޒާރުތަކެއް ދިނެވެ. ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އުންމީދުގައި އުތުރުގެ އެތައް ރަށްވެހިންނެއް، އެހެން ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުވާން މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. ގިނަ މީހުން، ޣައްޒާގެ މެދާއި ދެކުނުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބަދަލުވީ ފައިމަގުގައި ނާމާން ރާސްތާއެއް ކަޑަތު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. އެފަދަ އެކަކީ ޝެރީން އަބޫ ދަހްރުއެވެ. އުތުރުގެ ކޯޅުންގަނޑުގެ ތެރެއިން ސަލާމަތް ވުމަށް ދެކުނަށް ކުރި ދަތުރުމަތީގައި ޝެރީންގެ ދަރިފުޅު ބައިގެން ދިޔައީއެވެ.

އުތުރުން ފަށައިގެން ދެކުނަށް ދެވެން އޮތް ޗެކްޕޯސްޓް ހުރަސް ކުރީ ފައިމަގުގަ. އެއީ ވަރަށް ދިގު، އަދި އެހާމެ ވަރުބަލި ދަތުރެއް. އެއީ ބަލިވެ އިނީމަ. އޭގެ ކުރިން، ފައިގެ ސަރޖަރީއެއްވެސް ހަދާފަ އޮތީ. އެކަމަކު، ގަނެފަ ހުރި ބިރަކާ ހެދި ހުއްޓޭކަށް ނުކުރޭ. އޭރު ދިޔައީ ލޭ ފައިބަމުން. އެކަމަކަށް ސަމާލުކަމެއްވެސް ނުދެވުނު. ޗެކްޕޯސްޓަށް ދެވުނު އިރު ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެންގޮއްސަ ހުރީ. އެތައް ބަޔަކު ތިބީ ބަނދެފަ. އޮރިޔާން ޙާލުގަ. އެމީހުން ތިބީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ.
ޝެރީން އަބޫ ދަހްރު؛ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތެއް

ޑރ ޖަމާލް އަލް-ހަމްސްއަކީ ދަރިމައިވުމާ ބެހޭ ސްޕެޝަލިސްޓެކެވެ. ޑރ ހަމްސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބައިގެންދާ މިންވަރު އިތުރު ވެފައި ވަނީ، އިޒްރޭލުން ބޭނުން ކުރާ ހަތިޔާރުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފޮސްފަރަސް ބިމާއި، ސްމޯކް ބޮމުގެ އިތުރަށް، ޣައްޒާއަށް ޙަމަލާ ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ ރޮކެޓްތަކުން ބޭރުވާ ވިހަ މާއްދާތަކުގެ ދައުރު އޮތްކަން، ރަފަޙުގައި ހިންގާ ކުވައިތީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެޑިކަލް ޑައިރެކްޓަރ، ޑރ ހަމްސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަހަރެމެންނަށް ޔަޤީން، ބައިގެން ދިއުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ، އަހަރެމެންގެ ހަށިގަނޑު އެ އެއްޗެއްސަށް ހޭނިފަ ނެތް ހަތިޔާރުތައް ކަން. އެ ހަތިޔާރުތަކާ ހެދި، ޞިއްޙަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރާ. އެހެންވެ، ބައިގެން ދިއުން އިތުރުވެގެން މި އުޅެނީވެސް. ބައިގެން ގޮސްގެން އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް މީހަކު އާދޭ. ލޭ ފައިބާތީ ފަރުވާ ހޯދަން އައިސް ތިބޭ އަންހެނުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގަ އުޅެންޖެހެނީ.
ޑރ. ޖަމާލް އަލް-ހަމްސް؛ ރަފަޙުގައި ހިންގާ ކުވައިތީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެޑިކަލް ޑައިރެކްޓަރ

ބޭހުގެ ދަތިކަމާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ ދަތިކަން އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތުމުން، ވިހެއުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަރަށް ދަތި ޙާލުގައެވެ. އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް، އެންމެ އަސާސީ ވަޞީލަތްތައްވެސް ނުލައެވެ. ސިޒޭރިއަންވެސް ހަދަނީ ހޭ ނުނައްތާ، އައްސިވެސް ނުކޮށެވެ. އެވަރުން އަދި ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ. ދަރިފުޅު އުފަންވާތާ މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލު ދޫކޮށް ނުކުންނަން މަޖުބޫރުވެއެވެ. ދެން ތިބި ޕޭޝަންޓުންނަށް ޖާގަ ނެތިގެންނެވެ. އޭރުވެސް، އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތައް ދާނީ ކުރިއަށެވެ. އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވަމުން ދާއިރު، އެމީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭންވެސް މިއަދު ހުރީ އެ ދެތިން ހޮސްޕިޓަލެއް އެކަންޏެވެ.

ދެ ލޯ ނޭދި އެދުނު ދަރިފުޅު މި ދުނިޔެއަށް ނޭވާލާ ހިސާބުންވެސް ހަމަޖެހުމެއް ނެތެވެ. ޣައްޒާގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން މަރުވާ ނިސްބަތްވެސް ދަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރު ވަމުންނެވެ. ސީރިއަސް އިންފެކްޝަންތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެންނެވެ. ވެކްސިންގެ ސަޕްލައި ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ކިރާއި ނެޕީ ފަދަ ޟަރޫރީ ތަކެތިވެސް ލިބެން ނެތަތީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް