ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 05:08
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް ޓޮމް އަދި ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ޗެއާމަން ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް ޓޮމް އަދި ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ޗެއާމަން ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން
މިހާރު
އެފްއޭއެމް
ކޮންގްރެސްގެ ދައުވަތު ނުލިބޭ ކަމަށް ވެލެންސިއާ އިން ބުނެފި
 
އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް އޮންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގެ ދައުވަތު ނުލިބޭ ކަމަށް ކުލަބު ވެލެންސިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

އެފްއޭއެމުން އަންނަނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ އިދާރާގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެކަން އިއުލާންކޮށް، އެފްއޭއެމުން ވަނީ ކުލަބުތަކަށް ދައުވަތު ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ޗެއާމަން ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން ވިދާޅުވީ، ކޮންގްރެސްގެ ދައުވަތު އެ ކުލަބަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އޭނާ އަށް އަންގާފައި ނެތް ކަމުގައި އަޒްމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމްގެ އެކްޓިން ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ޖައުޝަން ޝަރީފް (ޖައު) ވިދާޅުވީ، އެހެން ކުލަބުތަކަށް ވެސް ދައުވަތު ފޮނުވާފައިވާ ފަދައިން، ވެލެންސިއާ އަށް ވެސް ދަައުވަތު ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޮންގްރެސްގެ ދައުވަތު ލިބިފައިވާކަން އެ ކުލަބުން ޔަގީން ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ޖައު ވިދާޅުވި އެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކުލަބުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ތެރެއިން ވަކި ވަކި ފަރުދުން ދައްކާ ވާހަކަ އެފްއޭއެމަށް ނޭންގޭ ކަމަށް ވެސް ޖައު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމުން ބާއްވާ މި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް އަކީ، ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އަދި ސަރަހައްދީ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ (އޭއެފްސީ)ގެ އެންގުމުގެ މަތިން ބާއްވާ ކޮންގްރެސް އެކެވެ. އެއީ އެފްއޭއެމުގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ކޮންމެހެން ހަދަން ޖެހޭ ބައެއް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާފައި ނުވާތީވެ، އެ ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމަށް ބާއްވާ ކޮންގްރެސް އެކެވެ. އެގޮތުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ކޮމިޓީ ތަކަކީ، އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޓީ، އެޕީލްސް ކޮމިޓީ، އިންތިޚާބީ އެޕީލްސް ކޮމިޓީ އަދި ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އެއީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް) އަށް ވެލެންސިއާ އިން ތާއީދު ދީފައި ވަނިކޮށް، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ މުފާވިޒް ހާޝިމް (މުފާ) އަށް ވެސް ވެެލެންސިއާގެ ބޯޑުން ތާއީދު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ވެެލެންސިއާގެ ބޯޑު ދެ ފަޅިވީއިރު، މިހާރު އެ ކުލަބުގެ ބޯޑަށް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ވެސް ގެނެސްފަ އެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ވަނީ އެ ބަދަލު ބަަލައި ގަންނަން ވެސް ނިންމައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް