ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 12:20
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ގޯތި ދޫކުރުން
ގުޅިފަޅާއި ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބުނު ހުރިހާ މީހުންނަށްވެސް ގޯތި ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޭނެ: ރައީސް
 
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނާ ގުޅިފައިވާ މައްސަލައެއް
 
ނުހިއްކި ހުރި ސަރަޙައްދުތަކުން ގޯތި ލިބޭ މީހުންނަށްވެސް ގޯތި ލިބޭނެ

ނުހިއްކި ހުރި ސަރަޙައްދުތަކުން ގޯތި ލިބޭ މީހުންނަށްވެސް ގޯތި ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަގުތީ ލިޔުން ދޫކުރަމުންދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އެހެން ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާގޮތާމެދު ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ދެއްވި ޖަވާބުގައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނާ ގުޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށެވެ.

ރައީސް ވަނީ ގުޅިފަޅާއި ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބުނު ހުރިހާ މީހުންނަށްވެސް ގޯތި ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމާއި ރަޖިސްޓްރީ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނުހިއްކި ހުރި ސަރަޙައްދުތަކުން ގޯތި ލިބޭ މީހުންނަށް ވެސް ގޯތި ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަގުތީ ލިޔުން ދޫކުރަމުންދާނެކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް ލިއުމާއި ރަޖިސްޓްރީ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް އެބަ ކުރިއަށްދޭ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު

ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ، ގުޅިފަޅު، އަދި ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ، ބިލު ތަސްދީގުކުރާތާ ގިނަވެގެން ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ލިބުނު ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރުން ސަރުކާރަށް ލާޒިމު ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބިލެއް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ.

މެންބަރު މީކާއީލް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ބިމާބެހޭ ގާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން 1-12 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބުނެފައިވަނީ، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި، ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ގެޒެޓްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަ ވެގެން 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެ ގޯތި ދޫކުރި އިދާރާއަކުން ގޯތި ހަވާލުކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވަނީ، މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ބަންޑާރަ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ގެޒެޓްކުރުމަށްފަހު ހަވާލުކޮށްފައިނުވާ ގޯތިތައް، މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޯތިތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް، އެ ގޯތި ދޫކުރި އިދާރާއަކުން ހަވާލުކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު މީކާއީލް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ގާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާއަށް (ނ) އަދި (ރ)ގެ ގޮތުގައި އަކުރުތަކެއް އިތުރުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ބުނެފައިވަނީ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި، ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމި ލިސްޓު ގެޒެޓްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަ ވެގެން 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އެ ގޯތި ދޫކުރި އިދާރާއިން ހަވާލުކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ.

މި މާއްދާގެ (ރ)ގައި ބުނެފައިވަނީ، މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ބަންޑާރަ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި، ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ގެޒެޓްކުރުމަށްފަހު، ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުނުކޮށް ހުރި ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ، މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޯތިތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް، އެ ގޯތި ދޫކުރި އިދާރާއިން ހަވާލުކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ނުކުމެ އަވަހަށް ވޯޓުލުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
އައިކޮމްގެ ބޭނުމެއް ނެތް، މައުލޫމާތު ނުދީ ހިފަހައްޓައި ޤާނޫނު މުގުރަނީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިން
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދިނުމަކީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ފިކުރެއް ނޫން: މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް
އެހާ އިޚުލާސްތެރިނަމަ "އުޑުގައި ނުޖެހި ބިމުގައި ނުޖެހި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައްވާނެ
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި ހިފަން ރައީސް މުއިއްޒު ދެކޮޅު ހެއްދެވި ސަބަބު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް މުއިއްޒަށް: ޔާމީން
އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ކައުންސިލްތަކަށް ފަޅުރަށްްތައް ބައްސަވަނީ ގޮތް ހުސްވެގެންތޯ؟
މުއިއްޒަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދޭން އެމްޑީޕީން އިދާރާތަކަށް ގޮވާލައިފި