ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 18:21
ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗައިނާގެ ބޯޓު
ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗައިނާގެ ބޯޓު
ޓްވީޓަރ
ކަނޑު ދިރާސާ ކުރާ ޗައިނާގެ ބޯޓު
ކަނޑު ދިރާސާ ކުރާ ޗައިނާގެ ބޯޓު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ވަތް، ހަރަކާތްތެރިވީ "ލައިވް ޓްރެކިން ސިގްނަލް"ނިއްވާލައިގެން!
 
މި ބޯޓަކީ މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ބަނދަރުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެވޭ ބޯޓެއް،
 
އެހެން ނަމަވެސް މިދިޔަ ޖެނުއަރީގެ 30 އިން ފެށިގެން މި ބޯޓު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވި ކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ
 
މިހާރު މި ބޯޓު އޮތީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ގަޖަމްއާ ހިސާބުގައި ނަމަވެސް، އޭގެ ކުރިން އެ ބޯޓު ދަތުރުކުރި މިސްރާބު ފެންނާކަށެއް ނެތް

ކަނޑު ދިރާސާކުރާ ޗައިނާގެ އުޅަނދު، "ޒިއަންގް ޔެންގް ހޮންގް 3" ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވި ކަމަށާއި، އެ ބޯޓު ހަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ "ލައިވް ޓްރެކިން ސިގްނަލް" ނިއްވާލައިގެންކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ޝިއާމެންގެ އައްސޭރިފަށުގައި އޮވެފައި، ކްރޫއިންނާއި ކޮއްތު އައު ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ މި މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު މާލެއަށް ބަނދަރުކުރަން ނިންމާފައިވާ މި ބޯޓަކީ ޒަމާނީ އެންމެ ފަހުގެ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަނޑުގެ ސަތަހައިން ފެށިގެން ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ބޯޓުގައި ތިބެގެން ނެގޭ ވަރުގެ ގާބިިލުކަން ހުރި ބޯޓެކެވެ.

އެގޮތުން މި ބޯޓުގެ ދަތުރުގެ މޫވްމަންޓް ހުރިގޮތް ފާހަގަ ކުރަމުން ބޭރުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން، 30 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން މި ބޯޓު ގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ ބިތުގައި އުތުރުަށް އަދި ދެކުނަށް ގިނަ ބުރުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ.

އެގޮތުން އެ ބުރުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން އެ ބޯޓު އޮތް ހިސާބު ނޭނގޭ ގޮތަށް، ރިއަލް ޓައިމް ލޮކޭޝަން ވެސް އޮފްކޮށްގެން އެ ބޯޓު މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ބޭރުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޗައިނާގެ އެ ބޯޓު، ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީގައި ކުރާ ބައެއް ދަތުރުތަކުގައި، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ އިމުގެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ލައިވް ޓްރެކިން ސިގްނަލް ނިއްވާލައިގެން އެ ބޯޓު އެ ސަރަހައްދުގައި ކުރަމުންދާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ވެސް ދޭނެ ޖަވާބެއް ނެތެވެ.

މިހާރު އެ ބޯޓު އޮތް ހިސާބެއް ކަމަށް ދައްކަނީ، އިންޑޮނޭޝިއާގެ ގަޖަމްއާ ހިސާބުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން އެ ބޯޓު ދަތުރުކުރި މިސްރާބު، ނުވަތަ ރޫޓް ފެންނާކަށެއް ނެތެވެ.

މި ބޯޓު މާލޭގައި ބަނދަރުކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި 10 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހަރަކާތްތެރިވެފައިކަމަށްވާއިރު، އެ ބޯޓުން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގެ ކަނޑު ދިރާސާ ނުކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އައީ ބުނަމުންނެވެ.

މި ބޯޓާ ގުޅިގެން އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ޒިންމާ އުފުލާ އިންޑިޔާ އިން ވެސް ދަނީ، އެ ބޯޓުގެ ހަރަކާތްތައް ގާތުން ބަލަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ބޯޓު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުކުރި ކަން ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާންކުރީ އިންޑިޔާ އަދި ބޭރުގެ ނޫސްތަކުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
67%
0%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އަސްކަރީ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
"ރައީސް މުއިއްޒު އިންޑިޔާއާ ދެކޮޅުހެއްދެވުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އިތުރު ހީނަރުކަމެއް ގެނުވާނެ ކަމެއް"
ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަކީ ކިހާ ނުރައްކާ ކަމެއް ކަން އެނގޭތަ؟
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖެއާއި ޗައިނާ އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވޭނެ: ރައީސް މުއިއްޒު
ދިރާސާކުރާ ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެހުރަސްކޮށް އަބަދުވެސް ދަތުރުކުރޭ، ޗައިނާގެ އުޅަނދާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
ރައީސް ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު: ބޮލަކަށް 80،000 ރުފިޔާގެ މަގުން، ޖުމްލަ 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެއްވި
ޗައިނާގެ ދިރާސާ އުޅަނދު ރާއްޖެ އައިނަމަވެސް ދިރާސާއެއް ނުކުރާނެ: ސަރުކާރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި