ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 08:06
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
އަލްއުސްތާޛް ވިޝާމް އަވަހާރަވުން
ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިޝާމް އަވަހާރަވުމަކީ ޤާނޫނީ ދާއިރާ އަށް ލިބުނު ފޫނުބެދޭނެ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް - ރައީސް
 
ވިޝާމް އަވަހާރަވީ ފައިގެ ސާޖަރީއަކަށްފަހު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް
 
ވިޝާމް އަވަހާރަވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި
 
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ ނައިބުކަން ވިޝާމް އަދާކުރެއްވި

ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ވިޝާމް އަވަހާރަވުމަކީ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއަށް ލިބުނު ފޫނުބެދޭނެ ވަރުގެ އުނިކަމެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިޝާމް އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ މަރުޙޫމްގެ ޢާއިލާއަށާއި ބާ ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އެކަމާއި ގުޅިގެން ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވާފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ވިޝާމް އަވަހާރަވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއަށް ލިބުނު ފޫނުބެއްދޭނެ ވަރުގެ އުނިކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ޤައުމަށް ގެއްލިގެން ދިޔަ ޚިދުމަތްތެރި ޒުވާން ތަޢުލީމީ ދަރިއެއްކަމަށެވެ.

ވިޝާމް އަވަހާރަވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ވިޝާމް އަވަހާރަވީ ފައިގެ ސާޖަރީއަކަށްފަހު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ ނައިބުކަން ކުރެއްވި ގާނޫނީ ވަކީލު ވިޝާމް، ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވީ 12 ޖޫން 2022 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕީއެންއެފްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ހުރަސްއެޅުމަށްފަހު ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދިން ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން ދޮގު ހަދައިފި
ޢީދު ދުވަސް އަންނަ އިރު ވިސްނަންވީ ޚިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް ދިވެހިންނަށްވީތީ އޮތް އެއްބައިވަންތަކަން ދޫކޮށްނުލަން - ރައީސް
ރާއްޖެއާއި ތުރުކީއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލަނީ
ނޭޝަނަލް ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ އެޖެންސީގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފައްދަވައިފި
ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެވޭނީ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްގެން - ރައީސް
ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ދެތިން އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ފެންނާނެ - ރައީސް
މާކުރަތުން އެ ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތި ކަންކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ރައީސްގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ
ރަށާއި ދުރު ފަޅުރަށްތައް ވެސް ކައުންސިލަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސާ، ފަޅުރަށްތައް 25 އަހަރަށް ދޫކުރަން ފަށަނީ