ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 13:55
އައިހެވަން މަޝްރޫއުގެ ކުރެހުމެއް
އައިހެވަން މަޝްރޫއުގެ ކުރެހުމެއް
ސޯޝަލްމީޑިއާ
މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ގޭޓްވޭ
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްގީކުރުން: މިސަރުކާރުން ބަދަލުކުރީ މަޝްރޫއުގެ ނަން
 
މަޝްރޫއުގެ މާސްޓަރ ޑިވެލޮޕަރއެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފްރީ ޒޯން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި
 
މި ސަރަހައްދު ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމާފައިވޭ

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތަރައްގީކުރާ "މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ގޭޓްވޭ" އިންޓަގްރޭޓަޑް މަޝްރޫއަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދައުރުގައި ހިންގެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އައިހެވަން މަޝްރޫއުކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުންތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ މެރިޓައިމް ޚިދުމަތްތަކާއި އިކޮނޮމިކް ސެކިއުރިޓީއަށް ފޯކަސްކޮށްގެން، ރިއަލް އެސްޓޭޓް، ޓޫރިޒަމް އަދި އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތައް ހިމެނޭގޮތަށް އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތަރައްގީކުރާ "މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ގޭޓްވޭ" އިންޓަގްރޭޓަޑް މަޝްރޫއުގެ މާސްޓަރ ޑިވެލޮޕަރެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފްރީ ޒޯން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާއާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުއްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު މި ނިންމެވުން ނިންމެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުން ހުށަހެޅި ކަރުދާހަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.

އިހަވަންދިއްޕޮޅުން މި މަޝްރޫއަށް ކަނޑައަޅާ ސަރަހައްދުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރައިޓްސް، މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފްރީ ޒޯން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ސަރަހައްދު ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ވެސް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ރައީސް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތަރައްގީކުރާ "މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ގޭޓްވޭ" އިންޓަގްރޭޓަޑް މަޝްރޫއުއަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދައުރުގައި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި އައިހެވަން މަޝްރޫއެވެ. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް) ގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގާނީ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. އައިހެވަން މަޝްރޫއުގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ހަ ކަމަކީ ބަނދަރަކާއި އެއާޕޯޓަކާއި ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތާއި ޝޮޕިން މޯލްތަކުގެ އިތުރުން ރިއަލް އެސްޓޭޓާއި ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރުމެވެ.

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ވިޔަފާރި ބަނދަރު، އައިހެވަންގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް 2016 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ފެށުމަށް ވެސް ތައްޔާރުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިމަޝްރޫއުގެ އެއްވެސް އަމަލީ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އައިހެވަންގެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީޒް ވަނީ ބޮސްޓަން ކޮންސަލްޓިން ގްރޫޕާއި ހަވާލުކޮށްގެން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ މަޝްރޫތަކުގެ ސްޓަޑީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އޭރު ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މަޝްރޫއުގެ މާސްޓާޕްލޭން ހަދަން ސިންގަޕޫރުގެ ސުރުބަނާ ޖުރޮންގް ކުންފުންޏާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އެސްއީޒެޑު ތަރައްޤީކުރަން ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދޭން އަރުވަނީ ވަރަށް "ސްކޯޕް" ދަށް ބޭފުޅުން
މިފްކޯ ހިންގުމުގައި މަސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަނީ، ފައިސާ ދިނުން ލަސްވާ ސަބަބަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
ރޯދަ މަހު ކާބޯތަކެތި އަގުބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ގުދަންކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް، ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ
އަލުން ހެލިކޮޕްޓަރު ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބާއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނުބާއްވާތީ ކުރި ސުވާލަށް ވެސް މިސަރުކާރުގެ ޖަވާބެއް ނެތް
ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ 76 ރަށަކަށް ޕޮއިންޓް އޮފް ކެއާ ޓެސްޓިން އުސޫލުން ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރަނީ
އިންޑިޔާ ސިފައިން ބޭލުން: ދެގައުމުގެ ބަޔާން ތަފާތުވި މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ދޭނެ ޖަވާބެއް ނެތް