ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 13:08
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު
ރާއްޖެ އެމްވީ
އަތޮޅު ފިހާރަ
އަތޮޅު ފިހާރައިން ލިބޭ ފައިސާ ހަވާލުކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަށް އަމީރު: "އެ ފައިސާ މިދިޔަ ވެރިކަމުގައި ދޭން ފަށައިފިން"
 
އެމްޑީޕީން ސަރުކާރާއި ހަވާލުވި އިރު އަތޮޅު ފިހާރަތަކަށް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ލިބުނު އާމްދަނީ ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނެތް
 
2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން އައީ އަތޮޅުފިހާރަތަކުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ޖަމާކުރަމުން

އަތޮޅު ފިހާރައިން ލިބޭ ފައިސާ އެ އަތޮޅަކާ ހަވާލުކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަށް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ރައްދުދެއްވައިފިއެވެ.

އަތޮޅު ފިހާރައިން ލިބޭ ފައިސާ އެ އަތޮޅަކާ ހަވާލުކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އަދި ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަމީރު ވިދާޅުވީ، 2022 ވަނައަހަރު ރައީސް ސާލިހު ނިންމެވީ ކުރިން %50 ދެމުން އައި އާމްދަނީގެ ބަދަލުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އެއްކޮށް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެ ނިންމެވުމާއެކު 2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން އައީ އަތޮޅު ފިހާރަތަކުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ޖަމާކުރަމުންދާކަން ވެސް އަމީރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަމީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، 2018 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީން ސަރުކާރާއި ހަވާލުވި އިރު، އަތޮޅު ފިހާރަތަކަށް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ލިބުނު އާމްދަނީ ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، 2019 އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން އައީ ކުރިން ނުދެވި ހުރި ކައުންސިލް އާމްދަނީ ވެސް، އަތޮޅު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދެމުންކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަތޮޅު ފިހާރަތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ އިތުރުން، މުޅިން އައު ވެހިކަލްތަކުން ލިބޭ ފީ، އެ ވެހިކަލް ދުއްވާ ރަށަކަށް ނުވަތަ ސިޓީއަކަށް ދޭން ފެށުނުކަން ވެސް އަމީރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މާލެ ނޯތު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އަތޮޅު ފިހާރަތަކުން ލިބޭ ކުލި އެއްކޮށް ކައުންސިލްތަކަށް ދޭން ކުރީ ސަރުކާރުން ނިންމީ 2022 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ އުކުޅަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ވިއަވަތި ރާއްޖެ" ކޮންފަރެންސްގައި ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހެޅި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ކައުންސިލްތަކުން ވަނީ އަތޮޅު ފިހާރަތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ނުލިބޭތީ އެ ކަންބޮޑުވުން އޭރު ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެކަމަށް ހައްލެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު ފިހާރަތަކުން ލިބޭ ކުލި އެއްކޮށް ކައުންސިލާ ހާވާލުކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވަނީ ނިންމަވައިފައެވެ. މި ނިންމެވުމާއެކު 2018 ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ފިހާރަތަކުން ލިބުނު 34 މިލިއަން ރުފިޔާ އެއްކޮށް ކައުންސިލްތަކަށް ޖަމާކޮށްދޭން ސަރުކާރުން އޭރު ނިންމައި އެ ފައިސާ ދިޔައީ ދޫކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ކައުންސިލްތަކަށް ފަޅުރަށްްތައް ބައްސަވަނީ ގޮތް ހުސްވެގެންތޯ؟
މުއިއްޒަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދޭން އެމްޑީޕީން އިދާރާތަކަށް ގޮވާލައިފި
ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓު މައްސަލައިގައި ޒާތީ މަންފާއަށް ސަރުކާރުން އެ އުފެއްދީ ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެ ފިތުނައެއް: ސާލިހު
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ރައީސް މުއިއްޒަކީ އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ވެސް ހިފަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން: ރައީސް ސާލިހު
ރައީސް މަގޫދޫއަށް ވަޑައިނުގަތީ ރައްޔިތުންނާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިލުންވެވަޑައި ގަންނަވާތީ؟
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ރައީސް ނުދެއްވާ - ކައުންސިލް