ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 17:23
ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އެއްވެފައި
ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އެއްވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް ދަށްވުން
ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުން ނުކުމެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ހެލްތު ޕޯސްޓަށް ބަދަލުކޮށްފި
 
ހޮސްޕިޓަލުގެ ފެންވަރު ދަނީ އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ދަށްވަމުން
 
ބަލި މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާއެއް ނުދެވޭ
 
ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމު ރައްޔިތުން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލްދޮށަށް އެއްވެ، ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައި

ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ނުކުމެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަން ހެލްތު ޕޯސްޓަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމު ރައްޔިތުން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލްދޮށަށް އެއްވެ، ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ދިނުމުން އެކަނި ނުނިމޭ ކަމަށާއި، ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ލިބެންޖެހޭކަމަށް އެމީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. ބައެއް އާއްމުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަނީ އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ދަށްވަމުންނެވެ. ބަލި މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދެވި، މާލެއަށް ވެސް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ނެތްކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި، ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ، 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެއަށް ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި، ކުއްޖާގެ ހާލަތު ދަށްވިކަމަށެވެ. އަދި އެތައް ގަޑިއިރެއް ވަންދެން މަޑުކުރަން ޖެހުނުކަން ސައުދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސައުދު ވިދާޅުވީ، އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި ގައުމުގައި ލިބެން ހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންނުކޮށް، މިފަދަ ކަންކަން ލަސްވެގެން ދިއުމަކީ ނުހަނު ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން މިފަދަ ހާލަތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ވަރަށް ގިނަ ބަލި މީހުން ވަނީ އަވަސް ފަރުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސައުދު ވިދާޅުވީ މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އަޅާލުން ކުޑަ، ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ވަރިހަމަ ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަހެއް ކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަވަސްފަރުވާ ހޯދުމަށް މީގެ ކުރިން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ ބޭނުން ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރު އައިފަހުން ބަލި މީހާގެ ހާލަތު ގޯސްވިނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުންނުކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ރައްޔިތުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް