ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 13:37
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން
ގާނޫނުތައް ހެދުން
ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ހަމައެކަނި ސުރުހީ ފާސްކުރުން ނިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭ: މެންބަރު ސައުދު
 
ގާނޫނުގެ އެތެރޭގައިވާ ކަންކަން ވެސް ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ
 
ގާނޫނުތައް ފާސްކުރަމުންދާއިރު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ގާނޫނު ހެދުމަށްފަހު، ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ބާރެއް ސަރުކާރުގެ ވަޒީރަށް ލިބޭ ގޮތަށް އޮންނަ އުސޫލު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މެންބަރު ސައުދު ވިދާޅުވީ ޒަމާނުއްސުރެ ވާރުތަވަމުން އަންނަ ކަންކަން އަދިވެސް ވާރުތަވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެކަންކަން 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި ވެސް ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ސައުދު ވިދާޅުވީ ގާނޫނު ހަދަނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަމަށާއި، ބިލް ތަސްތީގުކޮށްދެއްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށެވެ. އެގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ނިސްބަތްވާ ވުޒާރާއަކުން އައު އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހެދުމަށްފަހު ހުރިހާ ބާރެއް އެ ވުޒާރާއެއްގައި ހުންނަވާ ވަޒީރަކަށް ލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެއުސޫލު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މެންބަރު ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ. މެންބަރު ސައުދު ވިދާޅުވީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ހަމައެކަނި ސުރުހީ ފާސްކުރުން ނިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ގާނޫނުގެ އެތެރޭގައިވާ ކަންކަން ވެސް ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް އިޝާރަތްކުރައްވައި މެންބަރު ސައުދު ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް އެކަންކުރުމުގެ ސަބަބުން އެވަޒީރަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މި އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ވެސް ގެއްލޭ ކަމަށް މެންބަރު ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރާއި އެބިލު ހަވާލުކުރީމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްތީގުކޮށްފައި އެބިލަކުން އެ ހަވާލުވާ ވަޒީރަކަށް އެ ގާނޫނު ބަދަލުވުމަށްފަހު ދެން ހަމަ ހިތުހުރި ބާރެއް އެވަޒީރަކަށް މިދެނީ. ދެން އުސޫލެއް ހަދާފައި ގަވާއިދެއް ހަދާފައި ގެޒެޓްކޮށްފައި ހަމަ ހެސް ކިޔާފައި ބެހުނުހާ ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާއި ފިނޮޅުތަކާއި، ދޮންވެލި ބީޗްތައް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ވިއްކާލަނީ. ދެން އިރުކޮޅަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ހަޅޭލަވާނެ. އޭސީސީން ހަޅޭލަވާނެ. މިވެނި އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖޭ. އެމްއެމްޕީއާރްސީ އުފަންވެއްޖޭ. ދެން ޖެހުނު އެއްޗެއް އުފަންވެއްޖޭ. 1970 އިން ފެށިގެން ވާރުތަވަމުން އަންނަ އުސޫލެއް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން އެ މަޖިލީހުން ހަމައެކަނި ސުރުހީ ފާސްކުރަނީ. އެތެރޭގައި ހުންނަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ސަރުކާރަށް ދެނީ ބާރު. ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދީ ނިންމާފައި މިބުނަނީ މިބިލް ފާސްކޮށްފައި ވަޒީރު ހަދާ އުސޫލަކުން ހަދާ ގަވާއިދަކުން ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާލެވޭ އުސޫލަކުން. މީތި ޑްރާފްޓްވެފައި މިވަނީ. އެހެންވީމަ ރާއްޖޭގެ ޑިމަކްރޮސީއާ އެއްގޮތަށް މިއުސޫލު ބަދަލެއް ނާދޭ. އައު ގާނޫނު އަސާސީއެއް ހަދައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ބާރު ދީގެން ދައުލަތް ހިންގާނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުންނޭ ކިޔައިގެން. މިއަދު އަންނަ އިސްލާހުތަކާއި، މިއަދު އަންނަ ބިލްތަކުން މި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލެއް ވެސް ނޭނގޭ ވީ ގޮތެއް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން

މެންބަރު ސައުދު ވިދާޅުވީ ގާނޫނުތައް ފާސްކުރަމުންދާއިރު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެންބަރު ސައުދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވަން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ވެސް ތަރައްގީ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގާނޫނުތައް ހެދިގެންދާއިރު، ބާރުތައް އެއްނުކުރެވޭ ގޮތަށް ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މެންބަރު ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް