ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 14:16
ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން
ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން
ޕީޕަލް މެގަޒިން
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު
މިގައުމުގައި މިއަދު މިއޮތީ އިމްޕޯޓެޑް ސަރުކާރެއް - ސައުދު
 
ގާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރު ހަނިކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ
 
ދިމާވެގެން އުޅޭ ހާލަތަކީ ސަރުކާރާއި ޝަރުއީ ދާއިރާއާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކޮށާ ކުދިކޮށްލަން އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ

މިއަދު މިރާއްޖޭގައި އޮތީ އިމްޕޯޓެޑް ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ ތާއީދު ނެތުމުން އެހެން ބާރުތަކުގެ މައްޗަށް އަރާ ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދައްކާ ތާއިދު އޮތްކަމަށް ދެއްކުން ކަމަށް ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭ މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ ހުސްގޮނޑީގެ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީއަކީ ފުރިހަމައަށް ހަދާފައިވާ ގާނޫނު އަސާސީއެއް ކަމަށެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގައި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ތިންބާރު އޭގެ ޒާތުގައި ވަކިވެފައި އޮތުން ކަމަށެވެ.

އަދި ތިންބާރުގެ ތެރެއިން ދެބާރު އެކުލަވާލުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރެއްވުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެބާރު އެކުވެގެން ޝަރުއީ ދާއިރާ އެކުލަވާލުމަށް ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރާ އެއްކަމަކީ އެއްބާރު އަނެއްބާރަށް އަރައި ނުގަތުމަށް ކަމަށް މެންބަރު ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު މި ދިމާވެގެން އުޅޭ ހާލަތަކީ ސަރުކާރާއި ޝަރުއީ ދާއިރާއާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކޮށާ ކުދިކޮށްލަން އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ. އަޅުގަނޑު ކައިރީގައި މި އިންނަ ހުސްގޮނޑިއާއެކު ގުނާށޭ ބުނަނީ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެ ނިންމުމަށް އަމަލުނުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެނީ. މި ގާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރު ހަނިކުރުމަށްޓަކައި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް، ހާއްސަކޮށް މިތާ އެތެރޭގައި ވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވިސްނުން މި ހުންނަނީ މި ބާރަކީ ސަރުކާރުގެ އަޅެއްގެ ގޮތުގައި މިތަން އޮންނަން.
ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން

މެންބަރު ސައުދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މިނިވަންކަމާއި، މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ކޮށާ ކުދިކޮށްލުމަށް ޝަރުއީދާއިރާއާއި ވެރިކަން ކުރުމުގެ ބާރުން، މަޖިލީހުގެ ބާރުގެ މައްޗަށް އަރައިގަންނަން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަކީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ސައުދު ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދުވަނީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ޖާގަ ދީފައި ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ހިންގަނީ ސިޔާސީ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

ސައުދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ދައުލަތުގެ ބާރުތައް އަޅުވެތިކޮށްގެން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ބިރުދައްކައިގެން ވެރިކަން ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލަމާހިނގާ. މިއަދު އުފެދިފައިމިވާ ސަރުކާރަކީ ކޮންކަހަލަ ސަރުކާރެއްތޯ؟އިމްޕޯޓެޑް ގަވަރމެންޓެއް. އިމްޕޯޓްކޮށްފައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތް ސަރުކާރެއް. ދޮގުހަދައިގެން ޗައިނާގެ ބޮޑެތި މަކަރުތަކުން ބޮޑެތި ފައިސާތަކުން އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރޭގައި އުފައްދާފައި އޮތް އިމްޕޯޓެޑް ސަރުކާރެއް މިއީ. މިއަދު މި ސަރުކާރަަށް ތާއިދުކުރާ ރައްޔިތަކު ނުފެނޭ. ކޮންމެ ރަށަކަށް ދިޔަޔަސް ޔާމީނުގެ ދިފާއުގައި ޕީޕީއެމްގެ ދިފާއުގައި. ޕީއެންސީ ދަންނަބަޔަކައި ދިމާނުވޭ.
ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން

ސައުދު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ސަރުކާރެއްގެ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކަށް ވާނީ ސަރުކާރުގެ ބާރު ދައްކައިގެން، މުއައްސަސާތައް ހިފަހައްޓައިގެން، ރައްޔިތުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދައްކައިގެން ސަރުކާރުގެ ތާއިދު ހިފަހެއްޓުން ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ސައުދުވަނީ، އާންމު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަދި މިއަދާ ހަމައަށް އަމަލުކުރަމުން އައިގޮތަށ،ް މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު 80 މެންބަރުންކަމަށް ކަނޑައަޅަން މެންބަރު ސައުދުވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިއަދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތަކީ ވަންހަނާ، ސިއްރު މައުލޫމާތު: މީކާއީލް
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
އެއްބަނޑު ދެބެއިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކޮށްގެން މަޝްރޫއެއް ހުއްޓާލާ ޙާލަތުގައި ބަދަލުދޭން ނުޖެހޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ދައުލަތުން ހިމަނަންޖެހޭ: ހުސްނުއްސުއޫދު
މަޖިލީހުގެ %33 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރުމަކީ މިވަގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލެއް: މެންބަރު ނިޔާޒު
އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
މިއަދު މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކެންސަލް، ތަޅުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ 10 މެންބަރުން
އިޒްރޭލުން ރަފާޙްގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް