ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 07:01
ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް
ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް
އެޑިޝަން.އެމްވީ
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް
އަސްކަރީ ޑްރޯންތަކާއާއެކު، ޒަމާނީ އަސްކަރީ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި
 
ދިފާއީ ވުޒާރައިން މިފަދަ ބަޔާނެއް ނެރުނީ، ސިފައިންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދެ ބާވަތެއްގެ ޑްރޯން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެ އިދާރާއިން ކުރަމުންދިޔަ ކަމަށް ބުނެ ދައުރުވަމުންދިޔަ ޚަބަރުތަކާ ގުޅިގެން
 
އެކަން ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ދޮގުކޮށްފައިނުވޭ
 
އެގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު އެ ވުޒާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި، އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އަސްކަރިއްޔާއަށް ހޯދާ ވަސީލަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ނުހިމަނާ

ދިވެހި ސިފައިންގެ އަސްކަރީ އަދި މަދަނީ ދިފާއީ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސްކަރީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް، ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ފަށައިފިއެވެ.

ދިފާއީ ވުޒާރާއިން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ގާނޫނު އަސާސީ އާއި، ދިވެހި ދައުލަތް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އިތުރުން، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު ދިފާއުކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މަތިކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސިފައިންނަށް ކަމަށެވެ.

އަދި ދިވެހި ދައުލަތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑު ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ހިނގާފާނެ ޓްރެފިކިން އަދި މެރިޓައިމް ޓެރަރިޒަމް ފަދަ "ޓްރާންސްނޭޝަނަލަ އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމްސް" ތައް ހުއްޓުވުމަކީ ވެސް ސިފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި، ޒަމާނީ އަސްކަރިއްޔާއަކަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް ހެދުމުގެ ގޮތުން، ކަނޑާއި، ވައިގެ ޒަމާނީ ޕްލެޓްފޯމުތަކާއި އަދި ވަސީލަތްތައް ދިވެހި ސިފައިންނަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

ދިފާއީ ވުޒާރައިން މިފަދަ ބަޔާނެއް ނެރެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓައި، މީހުން ހޯދަން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ދެ ބާވަތެއްގެ ޑްރޯން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެ އިދާރާއިން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، މީސްމީޑިޔާ އަދި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ޝާއިއުކުރި ޙަބަރުތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެކަން ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ދޮގުކޮށްފައިނުވާއިރު، އަންގާރަ ދުވަހު އެ ވުޒާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި، އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އަސްކަރިއްޔާއަށް ހޯދާ ވަސީލަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ނުހިމަނައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މީސްމީޑިޔާގައި ދައުރުވާ ޚަބަރުތަކުން އިނގޭ ގޮތުން، ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ހޯދަމުންދާ ޑްރޯންތައް ގަތުމަށް، ތުރުކީއާއެކު ސަރުކާރުން ވަނީ 560 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވެފައެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ދެ ބާވަތެއްގެ ޑްރޯން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ކުރަމުންދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިފަހުން ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވި ދުވަހު ވެސް ތަފްސީލީ މައޫލޫމާތެއް ނުދެއްވައި އެކަމަށް އިޝާރަތްކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ރައީސް އެދުވަހު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު އަދި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު އަބަދު ވެސް ބެލެހެއްޓުމުގެ ފެންވަރަށް، ސިފައިންގެ އަމިއްލަ ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ ދުވަހު އޭގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ރައީސް މުއިއްޒު ދެއްވާފައި ނުވާއިރު، އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ވެސް އޭރު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް