ކ. މާލެ
|
16 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 05:36
ކުޑަކުދިންތައް  އާއިލާއާއި  އެކު  ވަގުތު  ހޭދަކޮށްލަނީ
ކުޑަކުދިންތައް އާއިލާއާއި އެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުދިން ފޮސްޓަރ ކުރަން ހުޅުވާލުން
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިން ފޮސްޓާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުން މިކަމަށް އެދި 1433 އަށް ގުޅައި، ނަން ނޯޓު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައި
 
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މިހާރުވެސް 164 ކުދިން އެބަތިބި

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިން ފޮސްޓަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމެލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިން ވަގުތީ ގޮތުން ފޯސްޓާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ. އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުން މިކަމަށް އެދި 1433 އަށް ގުޅައި، ނަން ނޯޓު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިން އާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި އާއިލާއަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ނުވަތަ ފޮސްޓާކޮށްގެން ބެލުމުގެ ޕްރޮގްރާމު "ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އާއިލާއެއް"ގެ ނަމުގައި ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ޕޮރަގްރާމް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު 10 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންނަށް ”ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އާއިލާއެއް“ ޕްރޮގްރާމު އެކުލަވާލުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ހަފްތާ 14ގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުޅުމާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި މިހާރުވެސް 164 ކުދިން އެބަތިއްބެވެ.

"ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އާއިލާއެއް" މި ޕްރޮގްރާމުގެ މަގުސަދަކީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިން ބަލަން ބޭނުންވާ އާއިލާތަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތުން އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރުމެވެ. ވަގުތީގޮތުން ކުއްޖާ ބެލުމާ ހަވާލުވާނަމަ ހަވާލުވާނީ ދެ އަހަރަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 އަދި ފޭސް 2 ގައި ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް