ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 05:59
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިން އާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިން އާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ޗައިނާގެ އެއްބަސްވުންތައް
ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް ޗައިނާއަށް، ޖުމްލަ 20 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތަފްސީލެއް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައި ނުވޭ
 
ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގައި ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓާއި ވެލާނާ އެއަރޕޯޓުގެ އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ހިމެނޭ

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޗައިނާއާއި ހަވާލުކޮށް، ޖުމްލަ 20 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގގެ ގްރޭޓް ހޯލް އޮފް ޕީޕަލްގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުމްރާނީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ ބިޓްވީން ޗައިނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ އާއި ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީއާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުން ހިމެނެއެވެ.

އެގޮތުން ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގައި ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާއި، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އެކްސްޕޭންޝަން ޕްރޮޖެކްޓާ އަދި ފިޝަރީޒް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރޮސެސިންގ ފެކްޓްރީޒް، އަދި މާލެ އާއި ވިލިމާލެ މާލޭގެ މަގުތައް ތަރައްގީކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމާއި ފަންނީ ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމާއި އިޖުތިމާއީ، އިގުތިސާދީ، ޓެކްނޮލޮޖީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތައް ހިމެނެއެވެ.

ޗައިނާއާ އެކީ ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުންތަކަކީ:

 • ކޯޕަރޭޝަން އިން ދަ އޭރިއާ އޮފް ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން
 • ޑީޕްނިންގ ބްލޫ އިކޮނޮމީ ކޯޕަރޭޝަން
 • ސްޓްރެންތްނިންގ އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން ދަ ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީ
 • ޕްރޮމޯޓިންގ އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން ގްރީން ޑިވެލޮޕްމެންޓް
 • މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ ބިޓްވީން ޗައިނާ މީޑިއާ ގްރޫޕް (ސީ.އެމް.ޖީ.) އެންޑް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީ.އެސް.އެމް.)
 • ޖޮއިންޓްލީ އެކްސެލެރޭޓިންގ ދަ ފޯމިއުލޭޝަން އޮފް ދަ ކޯޕަރޭޝަން ޕްލޭން އޮން ދަ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނިޝިއޭޓިވް
 • ސްޓްރެންތްނިންގ ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީ ކޯޕަރޭޝަން
 • ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
 • އެކްސްޗޭންޖް އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސީ
 • ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަން އޮފް އެންޓްރީ އެންޑް އެގްޒިޓް އެނިމަލް އެންޑް ޕްލާންޓް ކަރަންޓީން
 • ސްޓްރެންތްނިންގ އެގްރިކަލްޗަރަލް ކޯޕަރޭޝަން
 • ބިލްޑިންގ އަ ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ކޮމްޕްރިހެންސިވް ސްޓްރެޓީޖިކް ކޯޕަރޭޓިވް ޕާޓްނަރޝިޕް (2028 – 2024)
 • ގްރާންޓް އެސިސްޓަންސް
 • ކޯޕަރޭޝަން އޮން ގްރީން އެންޑް ލޯ-ކާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 • ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް އޮން ފުށިދިއްގަރު ފަޅު، އެކްސްޕޭންޝަން އޮފް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް، ފިޝަރީޒް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރޮސެސިންގ ފެކްޓްރީޒް، އެންޑް ރީޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް މާލެ އެންޑް ވިލިމާލެ ރޯޑްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް
 • މެރިން ކޯޕަރޭޝަން ޓުވަރޑް ބްލޫ ޕާޓްނަރޝިޕް
 • ޓޫރިޒަމް ކޯޕަރޭޝަން
 • ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖް އޮން ކޮކޮނަޓް ޓްރީ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮޖެކްޓް
 • ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖް އޮން ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ އޮން ލެބޯރެޓަރީ އިކްއިޕްމަންޓް ފޮރ ސެވެންޓީން ހެލްތު ފެސިލިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓް
 • ނިއުސް ކޯޕަރޭޝަން ބިޓްވީން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ (ޕީ.އެސް.އެމް.)

20 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އިރު، މި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތަފްސީލެއް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައި ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ބަހަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ޚާއްސަ ވުޒާރާއެއް އުފައްދާފައިވާ އިރު، ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކުރި އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހުރީ އިނގިރޭސީ ބަހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް