ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 03:30
މުޅި ރަށުގައި ފެންބޮޑުވި އިރުވެސް ފެންބޮޑުނުވާ ގެ
މުޅި ރަށުގައި ފެންބޮޑުވި އިރުވެސް ފެންބޮޑުނުވާ ގެ
ރޮއިޓާރސް
ފެންބޮޑުވުން
އަވަށް ފެނު އަޑީގައި އޮތް އިރުވެސް މި ގެއަކަށް ފެން ނުވަނީ ކީއްވެ؟
 
ނިކް ދިރިއުޅެމުންދާ ގެ ވަށައިގެން، ފެނުން ދިފާޢުވާނެ 'ބޮޑު ފާރެއް' ބިނާކޮށް ނިންމާލުމަށް، 6 މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަ ކުރި
 
މި މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާލެވުނީ 6 މަހާއި 8 މަހާ ދެމެދު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި

އެތައް އަހަރެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖަހާ، ހިންދެމިލާ ހިސާބުން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ މޫސުމީ ތޫފާނުގެ ކޮޅިގަނޑުތަކާއި ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ތެރޭގައި އެ ދިރިއުޅުން އެފުށް މިފުށަށް ޖެހިގެން ދަނީ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ބޮޑުވެގެން އަންނަ ފެންގަނޑު ގޭތެރެއަށް އޮއްސާލާ، މުޅި ދިރިއުޅުން ފެނުއަޑިއަށް ޣަރަޤުވެގެން ދަނީ ބަލަބަލާ ހުއްޓާއެވެ. އެއީ ތަޤުދީރުގައި އޮތް ކަމަށް ބުނެ، ދެ އަތް އުރާލައިގެން ހުރެވޭކަށް ނެތެވެ. ޙާލަތު ބަދަލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮތީ އަމިއްލަ މީހާގެ އަތް މަތީގައެވެ. އެކަން ދަނެ، މި ދެންނެވި ފަދަ، ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅުން ޣަރަޤުކޮށްލަނިވި ހާދިޘާތަކުން ދިފާޢު ހޯދި އެކަކީ އިންގްލަންޑްގެ ވޫސްޓަރއަށް ނިސްބަތްވާ ނިކް ލަޕްޓަންއެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ގަދައަށް ވިއްސާރަކޮށް، ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިޘާތައް ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. ގަދަ ވިއްސާރައާއެކު ބޮޑުވެފައިވާ ފެންގަނޑުގެ ތެރޭގައި އެތައް ބަޔަކު ޙާލުގައި ޖެހިފައި ވާ އިރު، އެންމެ ހަމަޖެހިލައިގެން އެކަކީވެސް ނިކްއެވެ. ނިކްގެ ގެއަކަށް ފެނެއް ނުވަދެއެވެ. ވަށައިގެން އޮތް މުޅި ސަރަޙައްދު އޮތީ ފެނު އަޑީގައެވެ. އެއީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ނިކްގެ ގެއަށް ފެން ނުވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

ރައްކާވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރޭ ބުނާ އުސޫލުން ނިކް ހުރީ ކިތަންމެ ހާ ރަނގަޅަކަށްވެސް ތައްޔާރު ވެގެންނެވެ. ފެން ބޮޑުވުމުގެ ޙާދިޘާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ދިފާޢީ ކިއްލާއެއް، އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ގޭގެ ވަށައިގެން ބިނާ ކުރީ އަމިއްލަ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކިގެންނެވެ. ރިވަރ ސެވަރންއާ އިންވެގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދިރިއުޅެމުންދާ ނިކްއަކީ އިންޖިނޭރުކަމުގެ މަސައްކަތުން ރިޓަޔަރކޮށްފައި ހުރި މީހެކެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ގެ ވަށައިގެން، ފެނުން ދިފާޢުވާނެ ނިޒާމެއް ބިނާ ކުރުމަށް ނިކް ނިންމީ، ފެންބޮޑުވުމުގެ 9 ހާދިޘާއެއްގެ ހިތްދަތި ކަން، ޚުދު އޭނާވެސް ތަޙައްމަލު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

މި ގެއަކީ އޭގެ ޒާތުގަވެސް ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިޘާތަކުން ދިފާޢުވާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމުތަކެއް ހުރި ގެއެއް. އެކަމަކުވެސް ފެންބޮޑުވުގެ ހާދިޘާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެބަހުރި. 9 ފަހަރެއްގެ މަތިން. އެހެންވެ، މި ފާރު ބިނާ ކުރަން އަހަރެމެން ނިންމީ. މި ފާރު މި ހުންނަނީ، އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ފަސޭހައަކަށް. ދިގު މުއްދަތުގެ ވިސްނުމަކުން ބަލާއިރު، ގެއަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަންވެސް ލިބިދޭ. ގޭގެ ފާރާ ހިސާބަށް ފެންގަނޑު ބޮޑުވެގެން ދިއުމަކީ މާ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވާނެ.
ނިކް ލަޕްޓަން؛ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއް

ނިކް ދިރިއުޅެމުންދާ ގެ ވަށައިގެން، ފެނުން ދިފާޢުވާނެ 'ބޮޑު ފާރެއް' ބިނާކޮށް ނިންމާލުމަށް، 6 މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަ ކުރިއެވެ. ފެނުން ދިފާޢުވާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާލެވުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ނިޒާމުގެ ފުރަތަމަ އިމްތިޙާނާ ކުރިމަތިލާކަށް މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުނެގިއެވެ. އޮކްޓޯބަރ މަސް ވީ، ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިޘާއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު މަހަކަށެވެ.

މިހާރު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރަމުން ދާ ގަދަ ވިއްސާރައަކީ 2 ވަނަ އިމްތިޙާނެވެ. ނިކް ބުނާ ގޮތުގައި، މިހާރު ބޮޑުވެފައި މިންވަރަށް ފެންބޮޑުވެފައި ވާތީ އޭނާގެ ޙަޔާތުގައި އަދި މިހާތަކަށް ދުވަހަކުވެސް ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ.

މި މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާލެވުނީ 6 މަހާއި 8 މަހާ ދެމެދު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ. އެއްކޮށް ނިންމާލެވުނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު. ފާރުގެ ފުރަތަމަ އިމްތިޙާނު ކުރިމަތިވީ އޮކްޓޯބަރު މަހު. ފާރުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ހިފުނު އެފަހަރު. އިމްތިޙާނުން ފާސްވި. މީ ދެވަނަ އިމްތިޙާނު. މީ ހަމަސް އަސްލުގަވެސް، އެތައް ގޮތަކުން ވަރަށް ރަނގަޅު އިމްތިޙާނަކަށް ވާނެ. މިއީ އަހަރެމެންގެ ޙަޔާތުގަވެސް މިހާ ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު. ފާރު އަދިވެސް ހަމަ އެބަހުރި ފުދޭ ވަރަކަށް ވަރުގަދައަށް ކޮޅަށް. އަހަރެމެންނަށް ފެންނަމުގަ.
ނިކް ލަޕްޓަން؛ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއް

އިނގިރޭސިވިލާތަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައާއި، ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ހިނގަމުންދާ ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިޘާތަކާ ގުޅިގެން އެތައް ގެއްލުމަކާ ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ވަނީ އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށް، ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރަންވެސް މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް