ކ. މާލެ
|
8 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 07:19
ރައީސް މުއިއްޒު އަދި އިންޑިއާ ބޮޑުވަޒީރަށް ފުރައްސާރަކުރި 3 ނައިބުން
ރައީސް މުއިއްޒު އަދި އިންޑިއާ ބޮޑުވަޒީރަށް ފުރައްސާރަކުރި 3 ނައިބުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ސަސްޕެންޝަނަކުން ނުފުދެއެވެ. ވަކިކުރާށެވެ.
 
ހުރިހާ ތަކުލީފެއް ދިވެހިން އާންމު ރައްޔިތު މީހާއަށް
 
ގައުމެއްގެ ވެރިޔަކަށް ފުރައްސާރަކުރުމުން ވެސް ކުރީ ސަސްޕެންޑް
 
މި އަމަލާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ދިނީ ފިނި ޖަވާބެއް

އިންޑިއާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސަގާފީ ގޮތުންނާއި، ތާރީޚީ، އަދި ޖިއޮގްރަފިކަލް ގުޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބިނާވެފައިވާ ގާތް އެކުވެރި ދެ ގައުމެވެ. މި ދެގައުމަކީ ވެސް އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އޮންނަ ދެގައުމުކަމަށްވާއިރު، މި ސަރަހައްދުގައި އެއް ސްޓްރެޓެޖިކް މަސްލަހަތުތަކެއް ހިއްސާކުރާ ދެ ގައުމު ވެސްމެއެވެ. އިންޑިއާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަކީ އިގްތިސާދީ އެއްބާރުލުން، ދިފާއީ އަދި ސަލާމަތާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި، ސަގާފީ ބަދަލުކުރުން ފަދަ އެކި ދާއިރާތައް ހިމެނޭ ގުޅުމެކެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ މުހިއްމު ދާއިރާއަށްވާއިރު، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އިންޑިއާއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ދިވެހިރާއްޖޭއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއެވެ. ސަގާފީ އެއްގޮތްކަމާއި ގާތްކަމުން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ޝައުގުވެރިވާ މަންޒިލެކެވެ. ދެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދެމެދުވެސް ގުޅުން އޮންނައިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އަދި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ދިވެހިންތަކެއް ތަޢުލީމާއި، ސިއްޙަތާއި، ފަތުރުވެރިކަން ފަދަ އެކި ދާއިރާތަކަށް ޙިއްޞާކުރެއެވެ.

ނަމަވެސް ވެރިކަން ބަދަލުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ނުވަތަ ސިޔާސީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި ގުޅިގެން އާންމު ރައްޔިތު މީހާއަށް ދުއްތުރާތައް ދިމާވާނެ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫނެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ވިސްނުމެއް ނެތި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމޭ ކިޔައިގެން ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ ބަޔަކު އެކަން ކުރުމަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތަކީ އިންޑިއާގެ އެހީ ނުލިބޭނަމަ ދިވެހިންނަށް ދަތިވާނެ ކަމެވެ. އިންޑިއާއިން ދިވެހިން މަދަދުއެދޭ އެތަކެއް ކަމެއް އޮވެއެވެ. އެއީ ކާނާއާއި ބޭސްފަރުވާކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ސަލާމަތާއި ހަމަޖެހުންކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަންކަމާއި މެދު ވިސްނުމަށްވުރެ ތިމާގެ އީގޯ ބޮޑުވެއްޖެނަމަ ދެން ވާނެ ހައެއްޗެއް މިއަދު މިވަނީ ވެފައެވެ. މިކަން ކުރީ ސީދާ ރާވައިގެން އަޑީގައި ތިބެގެންނެވެ.

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ނަރެންދުރަ މޯދީއާއި އިންޑިއާ އަދި އިންޑިއާގެ އާދަކާދައަށް ފާޑުކި ސަރުކާރުގެ ތިން ނައިބު ވަޒީރަކު ސަސްޕެންޑްކުރުމަކުން ނުފުދެއެވެ. އެފަދަ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލުތައް ކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންދޭނަމަ އެމީހުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން މުސާރަ ދިނުން ހުއްޓާލަންޖެހެއެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ތިބެ، ތިމާގެ އަމިއްލަ ގޯތި ގެދޮރުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގައި އުޅުމުގެ ފުރުސަތުދީގެން ނުވާނެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ތިން ނައިބު ވަޒީރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ސިދާ އަމާޒުކޮށް، އިސްރާއީލުގެ ޕަޕެޓު، ޖޯކު އަދި އިންޑިޔާ އަކީ ހަޑި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާ ގޯސް ވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެ ގަބޫލުކުރާ ހަމަތަކާއި ޑިޕްލޮމަސީއާއި އަވަށްޓެރިންނަށް އިހްތިރާމްކުރާ އާދަކާދަ ނުގެންގުޅޭނަމަ މި ތިން ބޭފުޅުން މިހާރުން މިހާރަށްވީ މަގާމުން ވަކިކުރާށެވެ. އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން މުސާރަ ދީގެން ބައިތިއްބާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. މިއީ ދިވެހިންނަށް އޮތް ހުތުރެކެވެ.

އަދި މިއާއެކު ސަރުކާރުން ފިނިގޮތަކަށް މިކަންކަން ނިންމާލަށް އުޅުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލުކަމާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުޅުމާއި، ސަރަހައްދީ ހަމަޖެހުމަށް އިހްތިރާމްނުކޮށް ދޫކޮށްލުމެވެ. މައްސަލަ ހޫނުވެ ރައްޔިތުން މިއަދު ރުޅިއެރުވުމުން ކުރު ބަޔާނަކުން ހުރިހާކަމެއް ސަރުކާރުން ނިންމާލުމަކީވެސް އުސޫލެއް ނޫނެނެވެ. މިފަދަ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލުކުރާ ފަރާތްތައް މަގާމުގައި ހިނދުކޮޅަކަށް ވެސް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ
އިންޑިއާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް
ޖަޔަޝަންކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް