ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 18:44
އެފްޑީސީން ތަރައްގީކުރަމުންދާ ފްލެޓްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލަނީ
އެފްޑީސީން ތަރައްގީކުރަމުންދާ ފްލެޓްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލަނީ
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޑެޓް
4،000 ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ދޫކުރުން
ފްލެޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: އެފްޑީސީ
 
ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް
 
މަސައްކަތްތެރިން ސައިޓުތަކުގައި ޝިފްޓްތަކަށް ބަހާލައިގެން 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދޭ

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިވާ 4،000 ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް، ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން (އެފްޑީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

އެފްޑީސީން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ތަރައްގީކުރަމުންދާ 4000 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށްކަމާއި، މި ޔުނިޓްތައް ވީ އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހައްގުވެރިންނާ ހަވާލުކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން މަސައްކަތްކުރާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބައެއް ޓަވަރުތަކުގެ މަސައްކަތް ޝެޑިއުލަށްވުރެ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެފްޑީސީން ބުނެއެވެ. އެފްޑީސީން ބުނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޓަވަރުތަކުގައި 31 ޝީޓް އަޅައި ނިންމާފައިވާއިރު، މިއީ މި މަޝްރޫއުގައި މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންދެވުނު އެންމެ ހަލުވި ސްލެބް ސައިކަލްކަމަށެވެ.

އެފްޑީސީން ބުނި ވީ އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް މި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މަސައްކަތްތެރިން ސައިޓުތަކުގައި ޝިފްޓްތަކަށް ބަހާލައިގެން 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ޔުނިޓްތައް ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށް އެފްޑީސީން ބުނެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިވާ 4،000 ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް އެފްޑީސީން ބުނެފައިވާއިރު، ފްލެޓުތަކުގެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އެސީސީ)ން ދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ. މި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ފްލެޓާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ދޫކޮށް، އެމަސައްކަތް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. ޖެނުއަރީ 03 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި، ގޯތި ލިބުނު މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ފެށިނަމަވެސް ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު އަހުމަދު ވިދާޅުވީ، ފްލެޓު ލިބުނު މީހުންނަށް ލިޔުން ދޭން ފަށާނީ އޭސީސީގެ ތަހުގީގު ނިންމައި، ވަކި ގޮތެއް އެންގުމުން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނާ ފްލެޓް ކޮމިޓީގައި ފަޒުލްގެ ކޮއްކޮ: "މިދިޔަ ސަރުކާރުން އަހަރެންނަށް އެހާވަރުކޮށްލީ އަހަރެން ކީއްކޮށްގެން؟"
ރައީސްގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން ހައުސިންގ ކޮމިޓީގެ އަދަދު 7ށް، ޗެއަރއަކަށް އެޗްއާރްސީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އީނާސް
ފްލެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަށް 4 މަސްފަހުން ދިން ކުރު ޖަވާބު: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ!
މި ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ރަނގަޅުނަމަ ފްލެޓް ލިސްޓާ ދޭތެރޭގައި އެގޮތަށް ކަންނުކުރާނެ - މީކާއީލް
ފްލެޓް ލިސްޓް ބަލާ ހައުސިންގ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ މަޝްރޫއު: މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
ވިލިމާލޭގައި ފައިބަރު އޮޑިދޯނިފަހަރު މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ތިލަފުށިން ބިމެއް ހަމަޖައްސައިފި
ގުޅިފަޅު، އުތުރުތިލަފަޅު، ގިރާވަރުފަޅު އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް3 މާލޭގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާދެއްވުމަށް އާޒިމް އަނެއްކާވެސް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި