ކ. މާލެ
|
3 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 13:45
ހުޅުމާލެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ހުޅުމާލެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އަރބަންކޯ
ހުޅުމާލެ ބިން ހިއްކުން
ބިން ހިއްކާތީ ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި ހުރި ކާގޯ އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް އަންގައިފި
 
ތިންވަނަ ފޭސްގައި 24 ހެކްޓަރު ހިއްކާނެ
 
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން 29 ހެކްޓަރު ހިއްކުމަށް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައި

ތިން ފޭސްއަކަށް ބަހާލައިގެން ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ، ހުޅުމާލޭ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި ހުރި ކާގޯ އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް އަންގައިފިއެވެ.

މިކަން އަންގާ ހައުސިންގ ޑިވަލަޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ފަޒުލް ރަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ސެކްޓަރ ބީ ގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، އެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ކާގޯ އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ލަންކާގެ ކެޕިޓަލް މެރިން އެންޑް ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (ސީއެމްސީ)އާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގާ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޖުމްލަ 62.6 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި 10 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެއާއެކު، އެ މަސައްކަތުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން 29 ހެކްޓަރު ހިއްކުމަށް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ. އަދި ތިންވަނަ ފޭސްގައި 24 ހެކްޓަރު ހިއްކާނެއެވެ.

އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށް އާބަންކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ފަަޒުލް ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. ފަޒުލް ވިދާޅުވީ، ފުރަތަމަ ސްޓޭޖްގެ ބިން ހިއްކުމަށްފަހު، ޑްރެޖަރުގެ މަރާމާތަކަށް މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނުނަމަވެސް، މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކުރިއަށްދާނެކަމަށެވެ.

ޖުމްލަ 259 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 3.98 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ މި މަސައްކަތް ސީއެމްސީއާ ހަވާލުކުރީ، ދިޔަނެރުފަޅާއި ތިލަފުށިން ބައެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާވެސް އެކުގައެވެ. އެގޮތުން އެ މަސައްކަތް ސީއެމްސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބިން ހިއްކުމުގެ އިތުރުން ރިވެޓްމަންޓް ޖަހައި ޝޯ ޕްރޮޓެކްޓުކުރުމާއި، މަގުހެދުމާއި، ފާލަން ހެދުމާއި، ޖެޓީ ހެދުން ހިމެނޭގޮތަށެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމަން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައިއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ތިންވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަކީ، ކުރިން ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަސައްކަތަކީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރުވެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅު ފުއްދުމުގެ ގޮތުން ފެށި މަސައްކަތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް