ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:16
ހުކުރު ނަމާދު
ހުކުރު ނަމާދު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
ތެދުބުނުމުގެ މާތްކަމާއި ދޮގުހެދުމުގެ ނުބައިކަން
ދޮގު ހެދުމަކީ މުނާފިގުންގެ އަލާމާތެއް، އެކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އިޖުތިމާއީ ބަލިތައް ފެތުރޭ: ޚުތުބާ
 
ތެދުވެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ތެދުބުނުމުގެ މައްޗަށް އެކުދިން ހާނުވާންޖެހޭ
 
ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް
 
ތެދުބުނުމަކީ އިސްލާމީ އަޚުލާގީ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް އެއް ސިފަ

ދޮގުހެދުމަކީ މުނާފިގުންގެ އަލާމާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ވަރަށް ގިނަ އިޖުތިމާއީ ބަލިތައް ފެތުރުމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

''ތެދު ބުނުމުގެ މާތްކަމާއި ދޮގު ހެދުމުގެ ނުބައިކަން'' މިމައުލޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ، ތެދުބުނުމަކީ އިސްލާމީ އަޚުލާގީ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް އެއް ސިފަ ކަމަށާއި، ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި މުޅި އުންމަތް ބާއްޖަވެރި ކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ އެއް ސިފަ ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ތެދުބުނުމަކީ އެންމެހައި ރަސޫލުބޭކަލުންގައި ހުރުން ވާޖިބުވެގެންވާ ސިފައެއް ކަމަށާއި، އެންމެހައި ރަސޫލުބޭކަލުންނީ ތެދުވެރިންކަމުގައި ކަމަށެވެ.

އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ކުރީކޮޅުގައި މުސްލިމުން ހޭދަކުރީ ނުހަނު ބާއްޖަވެރި ހަޔާތެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ، ސަބަބަކީ އެ މުޖުތަމައުގެ އަފުރާދުންނަކީ ތެދުބުނުމާއި ހައްގަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް ކަމަށާއި، މީހުން އެކަކު އަނެކަކާ ކުރާ މުއާމަލާތުގައި ތެދުވެރިކަން އިސްކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި އެމީހުންގެ ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ތެދުވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދީފައިވާކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ތެދުބުނުމަކީ މާތް ﷲ އެސިފަޔަކަށް ތައުރީފުގެ ބަސް ވަހީކުރައްވައި، އެސިފައިން އެންމެހައި މުސްލިމުން ޒީނަތްތެރިވުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާ ސިފައެވެ. މާތްﷲ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ. މާނައީ: އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަ ބައިމީހުން ﷲއަށް ތަގުވާވެރިވާށެވެ. އަދި ތެދުވެރީންނާއެކު ތިޔަބައިމީހުން ވާށެވެ!
ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި ބުނީ ދޮގުހެދުމަކީ ނުބައި ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުބައި އެއް ސިފަ ކަމަށާއި، މީސްތަކުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިގެން ދިޔުމުގެ އެއް ސަބަބު ކަމަށެވެ. ރުޅިވެރިކަމާއި އަދާވާތްތެރިކަން ފެތުރުމުގެ ސިއްރު ކަމަށާއި، ކުށެއް ނެތް އެތައް ބައެއްގެ ރީތި ނަމާއި އަބުރު ނަގާލުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ހަތިޔާރުކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ނުބައި އަދި އެންމެ ފާފަ ބޮޑު ދޮގަކީ އެކަމުން އެހެން މީހުންނަށް ގެއްލުންލިބޭ ދޮގުކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ، ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް ކަމުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ނުބައި ކަންކަމަކީ މާތް ﷲއަށް ޝަރީކުކުރުމާއި، މައިންބަފައިންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމާއި، މީހުންމެރުމާއި، ދޮގުހެކިދިނުން ކަމުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ ހަދީސްކުރައްވާފައި ވާކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ، ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ މީސްތަކުންގެ ހައްގުތައް އޮޅުވާލައި އަފުރާދުންނާއި އުއްމަތަށް އެތައް ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދޮގު ހެދުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ގިނަ ފަހަރަށް ވެފައި އޮންނަނީ ތިމާއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިގަތުން ނުވަތަ ބޮޑު ތުހުމަތަކުން ރެކުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރަނގަޅަށް ވިސްނާއިރު، ދޮގުހެދުމުން މުސްލިމަކަށް ލިބޭނެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނޯންނަ ކަމަށާއި، އެކަމުން ތިމާއަށް ލިބޭ ވަގުތީ ފައިދާއާއެކު، ދުނިޔޭގައި މީސްތަކުން ނަފްރަތުގެ އިތުރުން އާޚިރަތުގައި ތިމާ ﷲގެ ކޯފާއާއި އަޒާބަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ދޮގު ހެދުމަކީ މުނާފިގުންގެ އަލާމާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ވަރަށް ގިނަ އިޖުތިމާއީ ބަލިތައް ފެތުރުމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށެވެ. އަދި ތެދުވެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ތެދުބުނުމުގެ މައްޗަށް އެކުދިން ހާނުވާންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކުދިންނަށް ނަމޫނާދައްކައި ހެޔޮގޮތުގައި އެކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ އިސްލާމްދީނަކީ ފުރިހަމަ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތީގައި ބިނާވެގެންވާ ދީން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މުޖުތަމައު ރަނގަޅު ގޮތުގައި އޮތުމަށްޓަކައި އަޚުލާގީ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވާކަމަށެވެ. އެ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން ނެއްޓިގެން ނުގޮސް، މީސްތަކުންގެ އުޅުންތަކާއި ގުޅުންތައް ބައްޓަންކުރެވިއްޖެނަމަ މުޖުތަމައު ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިގައުމުގައި ހެޔޮލަފާ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މިވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި: ޚުތުބާ
ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުކަންކުރުމަށް އަލްވަދާއު ނުކިޔާނެ - ހުކުރު ހުތުބާ
މިމައްސަރަކީ މުޅި އުމުރުގައި ކޮށްފައިވާ ފާފައިން ތާހިރުވުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް، ރޭއަޅުކަންކުރުން އިތުރުކުރޭ: ޚުތުބާ
ރަމަޟާން މަހު ހަޔާތަށް ބޮޑުބަދަލެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ، ދެވަނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ފުރުސަތެއް ނުލިބިދާނެ: ޚުތުބާ
"ރޯދައިގެ އެންމެ މުހިންމު ހިކުމަތަކީ ސިއްރާއި ފާޅުގައި ތިމާކުރާ އަމަލުތައް ﷲ ބައްލަވާވޮޑިގެންވާކަން ދެނެގަނެ، ނަފްސު ތަހުޛީބުކުރުން"
ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔަންވީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެއްޗަށް އިސްކަންދީގެނެއް ނޫން: ޚުތުބާ
ގައުމު ބިނާކުރުމަށް ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަކީ ވާޖިބެއް: ޚުތުބާ
ތައުހީދުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ: ޚުތުބާ