ކ. މާލެ
|
26 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 12:17
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ- ސިވިލް ކޯޓު
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ- ސިވިލް ކޯޓު
ރާއްޖެއެމްވީ
"ކެމަލް" ބްރޭންޑު
އޮތޮރައިޒް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ނޫން ކުންފުންޏަކުން "ކެމަލް" ބްރޭންޑު ކަމަށް ދައްކައިގެން ގެނައި ސިގިރޭޓުތައް ވިއްކުން މަނާކުރަން އަމުރެއް
 
ސީޓީޖީގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އަސްލު މައްސަލައިގެ ގޮތެއް ނިމެންދެން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް
 
ސީޓީޖީއަކީ ކެމަލް ބްރޭންޑުގެ ސިގިރޭޓާއި ދުންފަތުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ

"ކެމަލް" ބްރޭންޑު ކަމަށް ދައްކުވައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ކައުންޓަފީޓް ކޮށްފައިވާ މުދާ ވިއްކުން ހުއްޓުވުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފިއެވެ.

މި މައްސަލައަކީ ސީޖީޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެގްޒޮޓިކް އެންޓަޕްރައިޒަސްގެ މައްޗަށް މަދަނީ ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ސީޓީޖީގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަސްލު މައްސަލައިގެ ގޮތެއް ނިމެންދެން މި މައްސަލައިގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށެވެ.

ސީޓީޖީގެ ފަރާތުން އެދުނީ އެގްޒޮޓިކް އެންޓަޕްރައިޒަސްއިން "ކެމަލް" ބްރޭންޑުކަމަށް ދައްކުވައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ކައުންޓަފީޓް ކޮށްފައިވާ މުދާ ވިއްކުން ހުއްޓުވުމަށް އެދި އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށެވެ.

އަދި "ކެމަލް" ބްރޭންޑުކަމަށް ދައްކުވައިގެން އެ ކުންފުނިން ގެނައި މުދަލުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ކްލިއަރ ނުކުރެވި ހުރި މުދާ ކްލިއަރ ކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށްވެސް ސީޓީޖީގެ ފަރާތުން އެދިފައިވެއެވެ.

ސަބަބަކީ ސީޓީޖީއަކީ ކެމަލް ބްރޭންޑުގެ ސިގިރޭޓާއި ދުންފަތުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރަށް ވެފައި، "ކެމަލް" ބްރޭންޑުކަމަށް ދައްކުވައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ކައުންޓަފީޓް ކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ކަސްޓަމަރުން ކުރާ އިތުބާރުވެސް ގެއްލިދާނެތީއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ އެ ކުންފުނިން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޣައިރު ހާޒިރުގައި، ދަރަންޏެއް ސާބިތުވާގޮތަށް ކަނޑައެޅީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި - މެމްބަރު އިސްމާއީލް
އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޔާމީނު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބެލޭނެކަމަށް ނިންމުމުން، ބޭންކުން ހައިކޯޓަށް
އެމްއާރްއެމް އުވާލުން: އިލެކްޝަންގެ ނިންމުން ގޯސްކަމަށް ނިންމައި، އެމްއާރްއެމްއަށް 50،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި
4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އާޒިމާގެ މައްޗަށް ކުރި ޙުކުމް މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރެއް
ކޯޓަށް އަދި ހުށަހެޅިފައިނެތަސް، އާޒިމާ ދައްކަވަންޖެހޭ 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ދައުވާކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން
އިސްލާމިކް ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ފެސިލިޓީއަކަށް 4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އާޒިމާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި
ކޭޕާކްގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ގަތް މީހަކަށް 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
ދައުލަތާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުމުން ދީބާޖާ އިން ކުރި ދައުވާ އެ ކުންފުނިން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި