ކ. މާލެ
|
26 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 09:01
އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރު ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް
އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރު ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިލިމާލެއަށް އާޒިމްގެ ތަސައްވަރު
ވިލިމާލެއަށް އޮތީ އަޅާނުލެވި، މޭޔަރުކަމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނަން - އާޒިމް
 
ވިލިމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށް ވިޔަފާރިއަށް ހުޅުވާނަން
 
ބުޅާ ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް އިންތިހާބުވާތާ 6 ވަރަކަށް މަސް ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމާނަން

ވިލިމާލެއަށް އޮތީ އަޅާނުލެވި ކަމަށާއި، މޭޔަރުކަމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުން އެދިފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ ބަދަލުތައް ގެންނަވާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރު ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާސްކް އާޒިމް ޕްރޮގްރާމުގައި ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ވިލިމާލެ، މާލެ އަދި ހުޅުމާލެއަށް ވެސް އޮތީ އަޅާނުލެވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވިލިމާލެއަށް އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށާއި، އެތަނަށް ޕްލޭންތަކެއް ހެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. ވިލިމާލެ އަކީ ސާފްތާހިރުތަނަކަށް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ވިލިމާލޭގައި އުޅޭ ބުޅާތަކަށް ވެސް ރަނގަޅު ގޮތެއް ހޯދައިދީ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލޭނެއް އެބައޮތް މުޅި ގްރޭޓަރ މާލޭގައި އުޅޭ ހުރިހާ ބުޅާތަކަށް ޕާކެއް ހަދައިދީ އެތަނަށް ބުޅާތައް ގެންދިއުމަށް. އަޅުގަނޑު ޑޯޓުޑޯ ހަދަމުން ދިޔައިރު އަދި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރަމުން ދިޔައިރުގައި އަދި ރަށު ތެރެއިން މީހުންނާ ބައްދަލުކުރި އިރު ފާހަގަކުރެވުނު އެއީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދުނުކަމެއްގެ ގޮތުގައި. ވިލިމާލެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ ޔަގީންކަމަކީ 6 މަސް ދުވަސްތެރޭގައި ގްރޭޓަރ މާލޭގައި އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ބުޅާތަކަށް ރަނގަޅު މާހައުލެއް ހޯދައިދީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ބުޅަލުގެ މައްސަލައިން ހައްލުހޯދައިދޭނަން.
އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ވިލިމާލެ ބަނދަރުތެރޭގައި ހުރި ބޯޓުތަކުގެ މައްސަލައަކީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާއެއް އޮތްކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން މައްސަލަ ޖައްސަނީ އެތަނުގައި އެ ހުރެގެން ނޫން ކަމަށާއި، އެތަނުގައި އެ އެއްޗެހި އަޅާފައި ހުންނަ އިރު، ކުރިމަތީގައި ހޮސްޕިޓަލް ހުރެފައި ވައި ޖެހޭއިރު ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭގައި ތޮޔޮ ވަސް ދުވުމާއި، ބަލިމީހުންނަށް ވެސް އެތަކެއް ދަތިތަކެއް ދިމާވާތީ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެތަކެއް ދަތިތަކެއް ދިމާވޭ. މިކަންތައްތަކުގައި ނުކުންނަ އިރު، ރަށުގެ ހާލަތު އެނިގެން ނުކުންނަން ވާނީ. އަޅުގަނޑު އެ ރަށަށް ގޮސް އެކަންކަން ބަލައިގެން މި ކަންކަމަށް ހައްލު ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރާނީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތެޔޮ ބޯޓު ބަހައްޓާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެ ނަގަން މަސައްކަތް ކުރާނަން. އަދި ސަރުކާރާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ތެޔޮ ބޯޓުތައް އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ވާނީ ރާވާފައި.
އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ވިލިމާލޭގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ކުދި އިންވެސްޓްމަންޓް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ޕްލޭން ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ކުރާއިރު، މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދުގައި ޗޭންޖް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތަކާއެކު ހިދުމަތްތައް ގާއިމްކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް