ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 19:04
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން
ރައީސް އޮފީސް
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުން
ދިވެހިންނަށް ބިމެއް ދިނުމުގެ ކުރިން ބިން ކަށަވަރުވީ ބިދޭސީއަކަށް - އަގު އެތައް ބިލިއަނުން ގުނާލެވޭ
އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައި
އާބަންކޯއަށް ރަސްމާލޭގެ 1093 ހެކްޓަރު ބިން ލިބޭނެ، އެއީ ކުންފުންޏަށް އިތުރުވެގެންދާ ބޮޑު އެސެޓެއް
މި ބިންތައް ސީއެމްސީސީއަށް 99 އަހަރަށް ލިބޭނެ

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ މި ޤައުމުން ކައިވަތެއްވެސް އެހެންބަޔަކަށް ނުދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެއްވެސް ބޭނުމެއްގައި ދިވެހި ބިމުން ކިތަންމެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ވިޔަސް ދޫކޮށްނުލައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިޔެވެ. ތިމާމެންނަކީ ޤައުމިޔަތުގެ މާ މަތިވެރި ބަހާއެއްގައި ހިފައިގެން ތިބި ބައެއް ކަަމަށް ދައްކާ ޤައުމުން ބައެއް ބޭރުބަޔަކަށް ލިބޭގޮތަށް ބޭރު މީހަކަށް ދޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ތިމަންމާމެންނަކީ ޤައުމީ ކެނޑިޑޭޓުންކަމަށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ގޮތުން ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަކު މިއަދު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީމަތޯއެވެ؟ މަންޒަރު އެހެރަ ބަދަލުކޮށްލާ ގޮތެއްތާއެވެ. ވާހަކައިގެ ރާގު ބަދަލުކޮށްލި ގޮތް ކިހާ އަވަސްތޯއެވެ؟

މި ސަރުކާރުން ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މަޝްރޫޢު ތެޅިގަނެގެން ފެށި އިރު އެކަމާއި ގުޅުން ހުރި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ. މަޝްރޫޢުއަށް 400 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހޭދަވާނެކަމަށް ފުރަތަމަ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭރުވެސް އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލެއް އަދި އެހެނިހެން ތަފްސީލެއް ވެސް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ. މިވެރިންގެ މަޤްސަދާއި މި މަޝްރޫޢުގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައި އޮތް ސިއްރުތަކެއް ހުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވެން ފެށި ހިސާބަކީ އެއީއެވެ. އެ ޝައްކުތައް ޔަޤީނަށް ބަދަލުވީ ބަޖެޓްކޯޑުވެސް އުނިކޮށްފައި ވަނިކޮށް ގަދަ ބަސް ބުނެ މި މަޝްރޫޢު ފެށި ހިސާބުންނެވެ. ދެފުށް ފެންނަ ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅުއްވާނެ ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ސިއްރިއްޔާތުގައޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެ ވިދާޅުވާ ބިޔަ ބޮޑު މަޝްރޫޢުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން އެ މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕެއް އަދި އެ ނޫންވެސް ތަފްސީލެއް ނުދެއްވައެވެ. މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު އެ މަޝްރޫޢު އާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރި ހުރިހާ ސުވާލަކަށް މި ސަރުކާރުން ޖެހީ "އިގްނޯ ބޯޑެވެ."

ދެން މި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފެނުނީ އެމްޓީސީސީ އިން ގެނެސްފައި އޮތް ޑްރެޖަރެއް ބޭނުން ކުރިތަނެވެ. ސުވާލުތައް ހައްތަހާ އިތުރުވިއެވެ. ބޭރުގެ ސީއެމްސީ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫޢުއަށް އެ ޑްރެޖަރު ހަވާލުކުރީ ރަސްމީ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިއެވެ. މިހެންގޮސް މަޝްރޫޢުގެ ތަފްސީލްތައް އެނގި ހާމަވީ ވަރަކަށް އެނގުނީ މަޝްރޫޢު އާއި މެދު ގޮތްނޭނގޭ އެތައްކަމެއް ހުރިކަމެވެ. އެންމެ ފަހުން ޕްރެޝަރ ބޮޑުވެ ސަރުކާރަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މައުލޫމާތުތަކެއް ނުދީ ފަރު ނުޖެހޭނެކަން އެނގުމުން އަރބަންކޯ އިން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. ރަސްމާލެ ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަނީ ހުޅުމާލެއިން 10 ހެކްޓަރު، އަދި ރަސްމާލެއިން 60 ހެކްޓަރުގެ ބިން ސްރީލަންކާގެ ކެޕިޓަލް މެރިން އެންޑް ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (ސީއެމްސީސީ)އަށް ދޭގޮތަށް ކަމަށް އާބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދިވެހިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިންތިހާއަށް އޮތްކަމެއްގައި މިވަރުކަމެއް ފޮރުވައިގެން، ވަޅުޖައްސާލަން މަސައްކަތްކުރި ސަބަބު މި އިނގެނީ ނޫންހެއްޔެވެ؟ ހާމަކަން ބޮޑު ސަރުކާރުން މިވަރު ކަމެއް ނިންމި އިރު މީޑިއާ އަށް ވެސް އާއްމުންނަށް ވެސް އަންގާ ނުލައްވައެވެ.

މި މަޝްރޫއަށް ސަރުކާރުންނާއި އާބަންކޯއިން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި، ބިން ހިއްކުމަށް ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ ސީއެމްސީސީ ކުންފުނިން ކަމަށް ވިދާޅުވާ އިރު ހަގީގަތަކީ އެ މަޝްރޫޢު އަށް އަގު ދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިމުންނެވެ. އެހެނީ މި މަޝްރޫއު ހިންގަނީ ސީއެމްސީސީއަށް ޖުމްލަ 70 ހެކްޓަރުގެ ބިން ދީގެންކަމަށް ވާތީއެވެ. އޮޅުވާލުމަށްޓަކާ މި މަޝްރޫއާއެކު ކުންފުނީގެ ކޭޝް ފްލޯއަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން ކޭޝް ފްލޯއަށް އިތުރު ތިޔާގިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާއިރު ދިވެހިންގެ ބިމެއް އެގޮތަށް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ ކުރިން ކުޑަމިނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް އައްސަވާލައްވަން ކީއްތޯއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުން އެންމެ އަކަފޫޓެއްގެ އަގަށް ބަލާލިއަސް ބިން ވިއްކާ އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ 5000 ރުފިޔާއެވެ. އެހެންކަމުން ހަތްދިޔަ ހެކްޓަރުގެ އަގު، އަކަފޫޓަޖަށް ޖެހޭ ނިސްބަތުން ބަލާނަމަ 7،534،737 އަަކަފޫޓުގެ އަގަކީ 37،673،685،000 ( ތިރީސް ހަތް ބިލިއަން ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން މިލިއަން ހަ ލައްކަ އަށްޑިހަ ފަސް ހާސް ރުފިޔާއެވެ. ނުވަތަ ޑޮލަރުން ބަލާނަމަ އެއީ 2.4 ބިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އެހެންނަމާވެސް

ފަހުން ބިން ވިއްކަން އިޢުލާންކޮށްފައި ހުރި އިރު ގިނައިން ބިން ވިއްކާ އެންމެ ކުޑަ އަގުވެސް ހުރީ މިއަށް ވުރެ މަތީގައެވެ. ކަންމިހެން އޮތުމާއި އެކު މިއީ ރައްޔިތުންގެ އެސެޓެއް ރައްޔިތުންނަށް ނޭނގި ދިނުން ނޫންތޯއވެެ.

ތިޔަވިދާޅުވާ ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވުމަކީ މިއީތޯއެވެ؟ އެންމެ އިންޗި އެއްވެސް ބިން ނުދޭން ބުނި ސަރުކާރުން އަމަލުތައް ބަހައްޓަވަނީ އެއާއި ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ. އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޑަކާއި ނުލާ، ސިއްރިއްޔާތުގައި މިފަަދަ ކަމެއް ކުރެއްވުމުން ރައްޔިތުން ސުވާލު ނުކުރާންވީ ސަބަބެއް އެބައޮތްތޯއެވެ؟ ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ރައްޔިތުންގެ ބިމަކީ އެއްވެސް އަގެއް ނެތްތަނެކޭތޯއެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް