ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 12:57
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް މުއިއްޒު ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓަރާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް މުއިއްޒު ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓަރާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރަސްމާލެ
ރަސްމާލެ ބިން ހިއްކުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރު ދެއްކެވި ވާހަކަ ރައީސް ދޮގުކުރައްވައިފި
 
ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވި ދުވަހު އެޅި ވެލިކޮޅު ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ
 
މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓޭކަމަށް، ރައީސް ވިދާޅުވީ ހުއްޓިފައިވާކަމަށް
 
ބަޖެޓުން ހަރަދު ނުކުރާނެކަމަށް ބުނެފައި މަސައްކަތް ހުއްޓުނީމާ ގޯސްވީ ބަޖެޓާއި މަޖިލިސް

ރަސްމާލެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އޮތީ ހުއްޓިފައި ނޫން ކަމަށް ވަޒީރު އިމާރާތްކުރުމާއި ބިނާރާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. ޢަބްދުﷲ މުއްޠަލިބު ވިދާޅުވި ވާހަކަ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދޮގުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރޮޖެކްޓްކަމުގައިވާ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކައިގެން ރަސްމާލެ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 18 ޑިސެމްބަރު 2023 ގައެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 1153 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 8 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު މި ފެށޭ ގޮތަށް ގޮސް، މެދުނުކެނޑި ގޮސް މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ރަސްމާލެ ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށި ދުވަހު އެމްޓީސީސީގެ ޑްރެޖަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެޅީ ވެލިކޮޅު ފިޔަވައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި އޮންނާތީ އެކަމާއި ގުޅިގެން އާންމުންގެ ފާޑުކިއުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޑރ. ޢަބްދުﷲ މުއްޠަލިބު ވިދާޅުވީ ރަސްމާލެ މަޝްރޫޢަކީ ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢަކަށްވާތީ، އެއީ ސަރުކާރުން އެވުޒާރާގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢެއް ނޫންކަމަށެވެ. މިމަޝްރޫޢަކީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެޗްޑީސީ އާއި ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

މުއްޠަލިބު ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ސީދާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދިޔަ ނަމަވެސް، ރަސްމާލެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް އޮތީ ހުއްޓިފައި ނޫން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަ ދޮގުކުރައްވާފައެވެ. ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމްއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ މަޝްރޫއު ލަސްވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ކަމަށް ހުރަސްއަޅާތީ އާއި އެ މަޝްރޫއަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނި 400 މިލިއަން އުނިކުރުމުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަޖިލީހުން ކަންތައްތައް ކުރަނީ އަދި ކުރިއަށް ގެންދަނީވެސް ރައްޔިތުންނަކަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭ ވިސްނުމަކު ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަބަބާ ހެދި މަޝްރޫއު ލަސްވެފައިވީނަމަވެސް، އެޗްޑީސީއާއެކީގައި އެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން ވަރަށް އަވަހަށް އަނެއްކާވެސް ބިން ހިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަޖެޓުގައި ހިމެނި 400 މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުރުމުން މަޝްރޫ ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ބަޖެޓުން ހަރަދު ނުކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓަރުވެސް ވަނީ ރަސްމާލެ މަޝްރޫޢަކީ ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢަކަށްވާތީ، އެއީ ސަރުކާރުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮމެންޓް