ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:37
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު
ރާއްޖެއެމްވީ
ވީއައިއޭ ބާރުބޮޑުވުން
ވީއައިއޭއަށް ފުރަން ދާ މީހުން ތިން ގަޑިއިރު ކުރިއަށް ދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
އެއާޕޯޓްގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ
 
ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓްތަކުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުން ވެސް 2 ގަޑިއިރު ކުރިން އައުމަށް އެދިފައިވޭ

މި ދުވަސްވަރު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގެ ޑިޕާޗާ ބާރުބޮޑުވެފައިވާތީ ފުރަން ދާ މީހުން ތިން ގަޑިއިރު ކުރިއަށް ދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ މިދުވަސްވަރު ޑިޕާޗާ ވަރަށް ބާރުބޮޑު ކަމަށާއި، ކިޔު ވަރަށް ދިގުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފުރަންދާ މީހުން އެކަމަށް ސަމާލުވެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުން ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން އެއާޕޯޓަށް އައުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓްތަކުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުން ވެސް 2 ގަޑިއިރު ކުރިން އައުމަށް އެމްއޭސީއެލުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެއާޕޯޓްގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ ފަސެންޖަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އަބަދުވެސް މުވައްޒަފުން އެއާޕޯޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހި ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާތީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރު އަދި ޖެނުއަރީ މަހު ވީއައިއޭ ގައި ބާރުބޮޑުވެއެވެ. އެއީ ޑިސެންބަރު މަހު ސްކޫލުތައް ބަންދުވުމާއި، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ޕީކް ދުވަސްވަރަށްވާތީއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނައިރު، އުމްރާއަށް ދިއުމަށް ވެސްގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިދުވަސްވަރު ފުރައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
މިސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
އެތައް މަޤާމެއް އިތުރުކޮށް މުސާރަތައްވެސް އެ ދެވެނީ ފައިސާ ހުރެގެން، މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގެން ޖެހޭނެ: ރައީސް ސާލިހު
މިދިޔަ 5 އަހަރުގައި މެނުވީ ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ސަރުކާރެއް ފެނިފައި ނެތް: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އޯޑަރަށް ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ، މިމައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިިބިއްޖެނަމަ މި ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައިގެން ކުރަމުން ގެންދާނެ - އީސަ