ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:20
ހެލްތު މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް
ހެލްތު މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް
ފޭސްބުކް
ޓެކްސް ނުދައްކާ މައްސަލަ
ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނުދައްކަންވެގެން ޑރ. ޚަލީލުގެ ބައްޕަ ހައިކޯޓަށް
 
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 67،924 ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭ
 
މީރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމަށް މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވޭ
 
މި ދޯނި ވިއްކާލާފައިވަނީ ޚަލީލް މަޖިލިސް މެންބަރުކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް

ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނުދައްކަންވެގެން, ޑރ. ޚަލީލުގެ ބައްޕަ ހައިކޯޓަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

މި މައްސަލައަކީ މިހާރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލުގެ ބައްޕަ މޫސާ އަހުމަދުގެ ނަމުގައި އޮތް ދޯންޏެއް ވިއްކާލިއިރު، ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ނުދައްކައިގެން، މީރާއިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ.

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަބިއުނަލުން ބެލި މި މައްސަލައިގައި، މޫސާ އަހުމަދުގެ ފަރާތުން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް "ބަގީޗާ ދުވެލި" މަސް ދޯނި މީރާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތަކަށް ވިއްކާލުމާގުޅިގެން، އެ މުއާމަލާތުގެ އަގުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް މީރާއިން ނިންމާފައިވެއެވެ.

ވުމާއެކު، މީރާގެ އެ ނިންމުން 17 އޮގަސްޓު 2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގައި އިއުތިރާޒުކުރިއެވެ.

އަދި އެ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން "އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް"ގައި، މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމާއި ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި ފައިސާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ދައްކަން އިއުތިރާޒުކޮށްފައި ވަނީ 67،924 ރުފިޔާއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަބިއުނަލުން ބުނެފައިވަނީ، މީރާއިން އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުކަމަށްވާ 1 ޖަނަވަރީ 2017އިން ފެށިގެން 31 ޑިސެންބަރު 2018ގެ ނިޔަލަށް, އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތް "ބަގީޗާ ދުވެލި" ނަމަކަށް ކިޔާ މަސް ދޯނ،ި މީރާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަވެގެން، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ވަކި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އަންގައި، އެ ހަރަކާތުން ވިއްކާފައިވާ މުދަލުން ޖީއެސްޓީ ނަގަންޖެހޭ އާމްދަނީ ކަނޑައަޅައި، ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުން ޓެކްސް ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ހަމަ އެއާއެކު، އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި، ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތަކަށް ބަގީޗާ ދުވެލި ވިއްކާފައިވާކަން ފާހަގަވެގެން، ހިނގަމުންދިޔަ ވިޔަފާރިއެއް ވިއްކާލުމުން، އެ މުއާމަލާތުގެ އަގުން، ޖީއެސްޓީ ގާނޫނާއި ޖީއެސްޓީ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައާޅައިފައިވާ ރޭޓުން ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް މީރާއިން ނިންމާފައިވެއެވެ.

އަދި މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ ގާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ 39 ވަނަ މާއްދާއާއި ޖީއެސްޓީ ގަވާއިދުގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އެވެ. މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުންތަކަށް 17 އޮގަސްޓު 2020ގައި ހުށަހެޅި އިއުތިރާޒަށް، މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް 7 މޭ 2022ގައި ފޮނުވާފައިވާ، އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް މެދުވެރިކޮށް މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން ދަމަހައްޓަން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަބިއުނަލުން ވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަބިއުނަލުގައި މޫސާ އަހުމަދުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން، އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގާނޫނު 2020ގެ 43 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ރ) އަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ "އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް" ނިންމާފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުން ބޭރުން ކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އަދި މީރާގެ އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އޭނާގެ ފަރާތުން މިހާރު ވަނީ މި ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް