ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 16:13
މޮރީނިއޯ: ޔުނައިޓެޑްގެ ބެންޗުގައި
މޮރީނިއޯ: ޔުނައިޓެޑްގެ ބެންޗުގައި
ގޯލް.ކޮމް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
ކާމިޔާބު ނުހޯދޭނެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ޔުނައިޓެޑްގައި އެބަތިބި: މޮރީނިއޯ
 
މޮރީނިއޯ ބުނީ އޭނާ ކޯޗުކޮށްދިންއިރު ތިބި ގޯސް މީހުން، އަދިވެސް އެ ގޮތުގައި އެބަތިބި ކަމަށް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް އެމީހުން ލައިގެން ކާމިޔާބު ނުހޯދޭނެފަދަ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ކުލަބުގައި އެބަތިބިކަމަށް، ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފިއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018އަށް، ޔުނައިޓެޑަށް ކޯޗުކޮށްދިން މޮރީނިއޯ ބުނީ އޭނާ ކޯޗުކޮށްދިންއިރު ތިބި ގޯސް މީހުން އަދިވެސް އެ ގޮތުގައި ކުލަބުގައި އެތިބީ ކަމަށެވެ.

ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާ އޮފިޝަލުން ލައިގެން ކާމިޔާބު ނުލިބޭނެ ފަދަ މީހުން އަދިވެސް ޔުނައިޓެޑްގަ އެބަތިބި. އެމީހުންނަކީ އަހަރެން ކުލަބުގަ ހުރިއިރުވެސް ކާމިޔާބު ހޯދަން އުނދަގޫވި ސަބަބެއް. އެފަދަ މީހުންނަށް އަދިވެސް ފުރުސަތު ލިބޭތީ އަހަރެން ހައިރާންވޭ.
މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ.

ޔުނައިޓެޑަށް އެފްއޭކަޕާއި ޔޫރޮޕާ ލީގް ހިމެނޭގޮތުން، ތިން ތަށި ހޯދައިދިން ކޯޗު ބުނީ ޔުނައިޓެޑްގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ ހަގީގީ ކުލަވަރު ފެންނަން ފަށަނީ 90 މެޗު ނުނިމެނީސް އެމީހުން ބަދަލުކުރުމުން ކަމަށެވެ.

އެހިސާބުން އަހަރެންނަށް އަސްލު މަންޒަރު ފެނިގެންދިޔައީ. ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އެ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެޖެންޓް ގުޅާފަ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާނެ. ބުލީކުރަނީ ކަމަށްވެސް ބުނާނެ. މިހިސާބުން އަހަރެންނަށް ދަސްވީ މިކަމަށް ހޭނެންޖެހޭކަން.
މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ.

އިނގިރޭސި ލީގުގެ ހަތްވަނާގައި މިވަގުތު އޮތް ޓީމާ ބެހޭގޮތުން މޮރީނިއޯ އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ، ޔުނައިޓެޑަށް ކޮންމެ ކޯޗަކު ދިޔަނަމަވެސް ބައެއް އުސޫލުތަކާއި މީހުންނާއި ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކޮށްގެން މެނުވީ ކާމިޔާބީއާ ހަމައަށް ދާން ދަތިވާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް