ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:05
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން ފެށުން
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން ފެށުން
ރައީސް އޮފީސް
މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅުތައް
ރަސްމާލެއަކުން "ރަސް ވައުދުފުޅުތައް" ފޮރުވަން ނޫޅުއްވާ، ރައްޔިތުން ތިބީ ބަލަބަލާ
 
އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ހައިކޮމިޝަނުން ލިބެން ހުރި އަދަދުތައް ކުޑަމިނުން ސަރުކާރަށް އެނގޭނެ
 
ރަސް ވައުދުފުޅުތައް އަދި މި ފެންނަނީ ތަންކޮޅެއް ބަލިކަށި އެއްޗެއް ގޮތަށް
 
އެންމެ ކުޑަމިނުން ހާމަ ކުރަން އޭރު ގޮވި އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން ހާމަކުރަންވީނޫންތޯ

ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފުގައި "ރަސް" ގެ އެއް މާނައެއްކަމަށް އޮންނަނީ "އެންމެ ބޮޑެވެ". މިސާލަކަށް ރަސްމަގު، ރަސްރަނި، މިއީ ހައްތަހާ ވެސް މިސާލެވެ.

އެގޮތުން ބަލާނަމަ، މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން އެންމެ ބޮޑެތި، ނުވަތަ ރަސް ވައުދުފުޅުތަކަކީ ހަމަގައިމު ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅިފައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ލިސްޓު އެންމެ ކުރުކޮށްލާއިރު ވެސް ހަތަރު ވަރަކަށް ކަންތައް ރަސް ވައުދުފުޅުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

އެއް ކަމަކީ، އަދި އެންމެ އިސްކަމަކީ މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ މުއިއްޒުގެ ސިޔާސީ ސަމުގާކަމަށް ވިދާޅުވި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު މިނިވަން ކުރެއްވުމެވެ. އެކަމުގެ އަދާހަމައަށް ބަލާއިރު، އިވެނީ މުޅިން އެހެން އަޑެކެވެ. ޔާމީނުގެ އަރިސް ބޭފުޅުން މިހާރު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ މި ސަރުކާރަށްވުރެ، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރު ވެސް ޔާމީނަށް މާ ހެޔޮފުޅުކަމެވެ.

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ރިޔާސީ ބަހުސްގައި ވިދާޅުވީ ޔާމީނު މިނިވަންވާނީ ކޯޓުތަކަށް އޮތް ނުފޫޒު ނެތިގެންދާ ދުވަހުން ކަމަށާއި، އެ ދުވަހަކީ ތިމަން މަނިކުފާނު ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާ ދުވަސްކަމަށެވެ. ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ދެން ވީ ގޮތެއް ނޭނގުނެވެ.

ދެވަނަ ކަމަކީ އިންޑިއާ ސިފައިން މި ޤައުމުން ބޭލުމެވެ. އެއީ އަދި މާ ހެއްވާ ކަމަކަށްވެ ނިމިއްޖެއެވެ. ވެރިކަމަށް މަހެއް ވެގެން ދިޔައިރު، މި ޤައުމުގައި ތިބީ އިންޑިއާގެ ކިތައް ސިފައިންކަމެއް ސަރުކާރުގެ މަތީފަޑީގައި ތިއްބެވި އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އެނގިވަޑައެއް ނުގަތެވެ.

ބައެއް މީހުން ބުނަނީ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއާއި، އެމްއެންޑީއެފާއި، ނުވިތާކަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ހައިކޮމިޝަނުން ލިބެން ހުރި އަދަދުތައް ކުޑަމިނުން ސަރުކާރަށް އެނގޭނެ ނޫންހެއްޔެވެ؟ ވީއިރު ސަރުކާރަށް މަހެއް ވެގެންދިޔައިރު، ވެރިކަމުގެ އާރާއި ބާރު އޮވެމެ، އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު އެނގިވަޑައިނުގެން މި އުޅުއްވަނީ ފަހަރުގައި އޭރު ވިދާޅުވެވުނު ގޮތަށް "ސެވެރަލް ތައުޒަންސް" ނެތްކަަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވިގެންބާއެވެ؟

ތިންވަނަ ކަމަކީ އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރުމެވެ. ވެރިކަމަށް މަހެއް ވެގެން ދިޔައިރު މި ޤައުމުގައި ތިބި ބަންގްލަދޭޝް މަސައްކަތްތެރިންގެ އަދަދު "ވަކިލާރިއަށް ދަންދެން" ގުނާފައި ކިޔާދީފިއެވެ. ނަމަވެސް އުޅެ އުޅެވެސް، އެއިން އެއްބަސްވުމެއް ދިރާސާ ކޮށްލައި، ހާމަކޮށްލެވޭވަރެއް އަދި ނުވެއެވެ. ރައްޔިތުން ބުނަނީ އެންމެ ކުޑަމިނުން ހާމަ ކުރަން އޭރު ގޮވި އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން ހާމަކުރަންވީނޫންތޯއެވެ؟

ދެން އޮތީ ކަނޑު ވިއްކާލި ވާހަކައެވެ. ގެއްލުނު ކަނޑު ހޯދާނެ ވާހަކައެވެ. އެ ވާހަކަ އެންމެ އަޑަށް ބާރުލައްވާފައި ދެއްކެވި ބޭފުޅުން އުޅުއްވަނީ މަޤާމުތަކުގެ ކެމްޕޭނުގައެވެ. ރަސް ވައުދުފުޅުތައް އަދި މި ފެންނަނީ ތަންކޮޅެއް ބަލިކަށި އެއްޗެއް ގޮތަށެވެ.

ކަން މިހެން އޮއްވައި ބަޖެޓާއި ރައްޔިތުންގެ އާދޭހާ ޚިލާފަށް، ރަސްމާލެއެއް ހިއްކަވަން ފައްޓަވައިފިކަމަށްވެއެވެ. ކޮޅެއް މެދެއް އަދި ނޭނގޭ މި ރަސް މަޝްރޫއަކީ އަތޮޅުތެރޭގައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުއްޓުވާލާފައި ބާއްވައިގެން ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދީގެން މިވަގުތަށް ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ރައްޔިތުން ތިބީ ބަލަބަލައެވެ. ރައްޔިތުން ބުނަނީ ރަސްމާލެއަކުން "ރަސް" ވައުދުފުޅުތައް ފޮރުވަން ނޫޅުއްވާށޭއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދީ ވޯޓުގަނެގެންނާއި ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން، ދެން ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރާނީ ކިހިނެއް؟
އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި 6 މެންބަރަކު ޕީއެންސީއަށް
ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ނުކުމެ އަވަހަށް ވޯޓުލުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
އައިކޮމްގެ ބޭނުމެއް ނެތް، މައުލޫމާތު ނުދީ ހިފަހައްޓައި ޤާނޫނު މުގުރަނީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިން
އެހާ އިޚުލާސްތެރިނަމަ "އުޑުގައި ނުޖެހި ބިމުގައި ނުޖެހި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައްވާނެ
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި ހިފަން ރައީސް މުއިއްޒު ދެކޮޅު ހެއްދެވި ސަބަބު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް މުއިއްޒަށް: ޔާމީން
ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ޙުކުމް ބާތިލް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި