ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 06:48
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އަވަސް
އެފްއޭއެމް
ބައްސާމް ހުދުމުޚުތާރު، އުޅެނީ މައްސަލަ ނުބަލާނެ މީހަކަށް ރައީސްކަންދޭން: އަލީ އާޒިމް
 
އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ބައްސާމްގެ ރައީސްކަމުގައި އެފްއޭއެމް ހިންގަމުން ދިޔައީ، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމަށް

އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައި އައު ބޭފުޅަކު އެ މަގާމަށް ގެންނަން އިންތިހާބު އިއުލާނުކުރި ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ މިހާރުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލަކީ ވަރަށް ހުދު މުޚުތާރު ވެރިޔެއް ކަމަށް އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބީ ރައީސް އާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުޅިވަރު ފައިލް ޕްރޮގްރާމްގަައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ބައްސާމްގެ ރައީސްކަމުގައި އެފްއޭއެމް ހިންގަމުން ދިޔައީ، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރާ ނަމަ، އެއީ ހުދު މުޚުތާރު ވެރިޔެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމުގައި އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ހަމައެހެންމެ، އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ގެންދަމުން އައީ ޑިމޮކްރަޓިކް މުޖުތަމެއްގައި އެކަން ކުރަން އޮންނަ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބައްސާމް އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައި މަޑު ކުރެއްވީ، އެކަމުން އެހެން ކޮންމެ ވެސް ބޭނުމެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ކަަމަށެވެ. އާޒިމް ސިފަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ބައްސާމްގެ ބޭނުމަކަށް ވާނީ، މިހާރު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތައް ނުބަލައި، ދޫކޮށްލާނެ ކަހަލަ މީހަކަށް ހަވާލުކުރުން ކަމަށެެވެ. ނުވަތަ ބައްސާމްގެ މައްސަލަތައް ނުބަލާނެ ކަމަށް ބުނާ ފަރާތަކާއެކު، "ޑީލެއް" ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮތް ކަމަށް އާޒިމް ޤަބޫލު ކުރައްވަ އެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެއީ އާންމު ގޮތެއްގައި ހުދު މުޚުތާރު ވެރިން ވެރިކަން ކޮށްފައި ދާއިރު، އެސޯސިއޭޝަންތަކުގައި ވެސް އަދި ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ދިމާވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފުޓުބޯޅައިގެ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ފެންނަމުން ދަނީ އެ ބައްޓަމަށް ކަންކަން ގެންދަން ބައްސާމް މަސައްކަތް ކުރައްވާ މަންޒަރު ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މިސާލަކަށް ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަކަށް ތިމަންނަގެ މައްސަލަ ނުބަލާނަމޭ، ޑީލެއް ހެދުން. ނޫނިއްޔާ އެ މައްސަލަ ނުބެލޭ ވަރުގެ ނާޤާބިލު ފަރާތަކާ އެކަންކަން ހަވާލު ކުރުން. މިއީ އާންމުކޮށް މިކަހަލަ ވެރިން ވެރިކަން ކޮށްފަ ދާއިރު، ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގައި ވެސް، ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ކުންފުނި ތަކުގައި ވެސް ދިމާވާ ކަންކަން. އެ ބައްޓަމަށް ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިތަން އަޅުގަނޑަށް ފުޓުބޯޅައިގެ ކަންކަން ކުޑަކުޑަކޮށް ބަލާލާއިރު ފެނިގެން ދިޔައީ.
އަލީ އާޒިމް / އެފްއޭއެމްގެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބީ ރައީސް

އެހެން ނަމަވެސް، އާޒިމް އުންމީދު ކުރައްވާ ގޮތުގައި ކުޅިވަރު ކުލަބުތައް ހަމަހޭ ޖެހިގެން މިހާރު ކަންކަމާމެދު ވިސްނަން ޖެހެ އެވެ. އެގޮތުން ފުޓުބޯޅަ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ، ފުޓުބޯޅައިގެ ކަންކަން އިނގޭ، ފުޓުބޯޅަ ދެކެ ލޯބިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ މަގު އޮތް މީހަކަށް ފުރުސަތު ދިނުން ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އާޒިމް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ފެނުނީ ކުލަބުތަކުގެ ވެރިން ވެސް އެހެން ކަމެއް ހާސިލް ކުރަން އުޅުނު މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ކުލަބުތަކުގެ ތެރެއިން ފުޓުބޯޅަ އަށް ނިކުމެ، އަމިއްލަ މުއްސަނދި ކަމެއް ނުވަތަ ތަނަވަސްކަމެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި މަންޒަރު ފެންނަން އޮތް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް