ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 18:49
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކަން ފެށުން
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކަން ފެށުން
ރައީސް އޮފީސް
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ވެގެންދާނީ ޒީރޯ ކާރބަން ސިޓީއަކަށް: ރައީސް
ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޒަމާނީ ހައިސްޕީޑް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިގެންދާނެ

ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުމުން އެތަން ވެގެންދާނީ ޒީރޯ ކާރބަން ސިޓީއަކަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ނުވަތަ "ރަސްމާލެ" ބިން ހިއްކުމުގެ މި މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ "ރަސްމާލެ" ތަރައްޤީ ކުރަނީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި، އެންމެ ޒަމާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ޤަބޫލުކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި މި ސިޓީވެގެންދާނީ "ސޭފް އައިލެންޑް" ކޮންސެޕްޓަަށް ތަރައްޤީކުރާ ރަށަކަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ސީޓީއަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ފުރިހަމަ ހަކަތައިގެ ނިޒާމަކުން ކަމަށެވެ. އަދި އެތަން ވެގެންދާނީ މޯލްޑިވްސް އިކޯ ސިޓީއަކަށް ކަމަށެވެ.

އެތަނުގައި މީހުން އާބާދުކުރަން ފަށާއިރު، އެތަނުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޒަމާނީ ހައިސްޕީޑް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރައްވާނެ ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެތަން ކައިރި އޮތް ފަޅުގައި އިތުރު އެއަރސްޓްރިޕެއް ވެސް ޤާއިމުކުރާނެ ކަމަށާއި އެތަނުން ރަސްމާލެ އާއި ކައިރީގައި އޮންނަ ކަނޑުއޮޅި ގުޅުވާލާނެ ކަަމަށެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހައުސިންގ ލޯނުތައް ދޫކުރުމަށް ބޭންކިންގ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފަހިކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި 5 އިންސައްތައަށްވުރެން ކުޑަކޮށް ދޫކުރާ ލޯންތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ގުޅީފަޅުގައި އިތުރަށް 85 ހެކްޓަރު ގިރާވަރު ފަޅުގައި އިތުރަށް 50 ހެކްޓަރު ހިއްކުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢަށް 400މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުވާއިރު މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ އާރބަންކޯ އިން ބޭރުގެ ދެ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް