ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 18:18
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން ފެށުން
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން ފެށުން
ރައީސް އޮފީސް
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން ފަށައިފި
ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ އާރބަންކޯއިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، "ރަސްމާލެ" ބިން ހިއްކުން ނުވަތަ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

"ރަސްމާލެ" ބިން ހިއްކުމުގެ މި މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ހޯމަ ހަވީރު ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގައެވެ. ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އާރބަންކޯއިންނެވެ.

ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ސަރަޙައްދަށް ރަސްމާލޭގެ ނަމުން ނަންދެއްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ވަޢުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް، މަސައްކަތް ފަށާތާ 8 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގައި 1150 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެކަމަށެވެ.

ހިއްކާ ބިމުން 11000 ގޯއްޗާއި، 26000ށްވުރެ ގިނަ ފްލެޓް ދޫކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ތަަރައްގީކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ވަޢުދެކެވެ. އެ ވަޢުދު ފުއްދުމަށްޓަކައި، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއިރު އެތަން ހިއްކަން 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތެއް ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައި ނެތުމުން، ކުރީ ސަރުކާރުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ހިއްކަން ފަށާފައިވާ ގުޅީފަޅާއި ގިރާވަރުފަޅު އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް އިސްކަން ދިނުމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ ބަޖެޓު އުނިކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް