ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 22:23
ފަލަސްތީނުގެ މަންމަ އަސްމާ އަބޫ އަބޭދު އޭނާގެ އޯޓިސްޓިކް އެއްމާބަނޑު ދެ ދަރިންނާއެކު ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ރަފަހުގައި
ފަލަސްތީނުގެ މަންމަ އަސްމާ އަބޫ އަބޭދު އޭނާގެ އޯޓިސްޓިކް އެއްމާބަނޑު ދެ ދަރިންނާއެކު ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ރަފަހުގައި
ރޮއިޓާސް
އޯޓިޒަމް ހުންނަ ދެ ކުދިން
އޯޓިޒަމް ހުންނަ އެއްމާބަނޑު ދެބެން ގޮވައިގެން ޣައްޒާގައި އަސްމާ ކުރަމުންދާ ވަރުގަދަ ޖިހާދު....
 
ސުޖޫދްއާއި މުޢުތަސިމްއަށް ކާންދެނީވެސް އަސްމާގެ ފަހަރިއެއްގެ އަތުން ލިބޭ ޕާންކޮޅެއް އެކަނި
 
ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތަކުން އެ ޢާއިލާ ވަނީ މަޚްރޫމުވެފައި

ސުޖޫދްއާއި މުޢުތަސިމް އަބޫ ޢާބިދުއަކީ އެއްމާބަނޑު ދެބެންނެވެ. އެ ދެބެންގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެއީ، ޔަހޫދީންގެ މުށްދަށުލައި، ދުލާއި ގަލަމުން ސިފަކޮށްދެވެން ނެތް ޤަތުލުޢާންމެއް ހިންގަމުންދާ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެ ދެބެން، ގެދޮރު ދޫކޮށް ނުކުންނަން ޖެހުނު ހިސާބުންނެވެ.

ސުޖޫދްއާއި މުޢުތަސިމްއަކީވެސް ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ވާ އޯޓީޒަމް ހުންނަ 2 ކުދިންނެވެ. ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގެ އުސޫލުތަކާއި އާދަތަކަށް ކުޑަ ނަމަވެސް ބަދަލެއް ގެނައުމަކީ އެ ކުދިންގެ އިތުރުން މައިންބަފައިންނަށްވެސް އުފުލަންޖެހޭ ވޭނީ ތަކުލީފެކެވެ.

ސުޖޫދްއާއި މުޢުތަސިމްގެ މަންމަ، އަސްމާ އަބޫ ޢާބިދު ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތަކުން އެ ޢާއިލާ ވަނީ މަޚްރޫމުވެފައެވެ. ސުޖޫދްއާއި މުޢުތަސިމްއަށް ކާންދެނީވެސް އަސްމާގެ ފަހަރިއެއްގެ އަތުން ލިބޭ ޕާންކޮޅެއް އެކަންޏެވެ.

ވަގުތީ ހިޔާވައްސެއްގެ ގޮތުގައި ޓެންޓެއްގައި ދިރިއުޅެން މަޖުބޫރުވެފައި ވާ އިރު، ފާޚާނާ ކުރުމުގެ ކަންކަމަކީ މިއަދު އުފުލަން ޖެހިފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބުރައެވެ.

އަހަރެންގެ 2 ދަރިންނަކީ އޯޓިސްޓިކް 2 ކުދިން. އެކުދިން ތިބީ، ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ބައްޕަ ހޯދައިދެމުން ދިޔަ ދިރިއުޅުމަށް އާދަވެފަ. މިހާރު އަހަރެމެން މި ތިބީ ހުރިހާ ކަމަކުން މަޚްރޫމުކޮށްލާފަ. އެ ކުދިން އަބަދު އެ ތިބެނީ ބަނޑަށް. އަބަދުވެސް ޕާން ކާން ބޭނުން ވަނީ. އެކަމަކު، ޕާންކޮޅެއްވެސް މަށަކަށް ހޯދައެއް ނުދެވޭ. ފަހަރި އަތުން އެތިކޮޅެއް ހޯދަނީ. މިއަދު ހެނދުނު ސައި ދިނީވެސް ފަހަރި އަތުން ގެނެސްގެން. މި ކުދިންނަށް އަބަދުވެސް ފެން ބޭނުންވޭ. މި ދަރިފުޅު، ފަހަރަކު ފުޅިއެއް ބޯލާނެ. ފާޚާނާ ކުރުމަކީވެސް ދަތިކަމެއް. އެ ދަރިފުޅު ފާޚާނާއަށް ދާން ޖެހޭއިރެއްގަ ހިފަހައްޓާލެވޭ ފަހަރާ، ގަޔަށް ދެވޭ ފަހަރު އަންނަނީ. އަންހެން ދަރިފުޅަށް މައްސަރު ކަންތައް ޖެހޭ. އިއްޔެ މީ ޙާލެއްގަ އެ މަންޖެ އުޅުނު ދުވަހެއް.
ައަސްމާ އަބޫ ޢާބިދު؛ އޯޓިޒަމް ހުންނަ ޣައްޒާ ދެބެންގެ މަންމަ

ދަރިންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ޒަރޫރީ ބޭސް ހޯދުމަކީވެސް ޣައްޒާގައި އިންތިހާއަށް ދަތިކަމެކެވެ.

ކުދިންނަށް ދޭން ހަދާފަ މި ހުންނަ ބޭސްތައް ހަމަ މުޅިން ހުސްވެއްޖެ. ބޭސްކޮޅެއް ހޯދަން އެހާ އުނދަގޫ. ބޭސް ނުދެންޏާ އެކުދިންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫވޭ. ނިންދަންވެސް އުނދަގޫވާނެ އެކުދިންނަށް، ބޭސް ނުލިބެންޏާ. ބޮން އަޅާ އަޑުފަށްގަނޑު އިވޭއިރަށް ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަންފަތުގަ އަތް އަޅާނެ. އަންހެން ދަރިވެސް. ބައެއް ފަހަރު ހަޅޭއްވެސް ލަވާނެ. އަނެއް ބައި ފަހަރު ތިބޭނީ ބޮލަށް އެނބުރުން އަރާފަ. އެކުދިންނަކީ، ވަރަށް އަރާމުގަ އަހަރެމެން ގެންގުޅުން ކުދިން. ދެކުދިންނަކީވެސް ގޭތެރޭގެ ވެއްޓަށް ހޭނިފަ ތިބި ކުދިން.
ައަސްމާ އަބޫ ޢާބިދު؛ އޯޓިޒަމް ހުންނަ ޣައްޒާ ދެބެންގެ މަންމަ

އިޒްރޭލުން ބޮން އަޅަމުންދާ އަޑުފަށްގަނޑާ ހެދި ސުޖޫދްއާއި މުޢުތަސިމްއަށް ކޮށްފައިވާ ނަފުސާނީ އަސަރުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭނެ ގޮތެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގެއެވެ.

މި ކުދިން މިހާރު 5 ހަނގުރާމަ ތަޖުރިބާކޮށްފި. އުފަންވީއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް 5 ހަނގުރާމަ! ހަނގުރާމަ ފިޔަވާ އެކުދިންނަށް އެނގެނީ ކޮން އެއްޗެއް؟ އެހެން އެކައްޗެއްވެސް ނޭނގޭ. އަހަރެމެން ދާންވީ ކޮންތާކަށް؟ އަހަރެމެން ގެދޮރުން ނެރެ އެއްލާލީ އެއް ފަހަރު، ދެފަހަރަކު ނޫން. އެތައް ފަހަރަކު. އެކަމަކު، މީ ފަހު ފަހަރަށް ވެދާނެތަ؟ މި ހަނގުރާމަ މާ ބޮޑަށް ދިގުލައިފި... މާ ބޮޑަށްވެސް ދިގުލައިފި.
އުއްމު މުޙައްމަދު؛ އޯޓިޒަމް ހުންނަ ޣައްޒާ ދެބެންގެ މާމަ

ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން ދާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ވަސް، މި ބިންމަތިން ފޮހެލާނެ ކަމަށް ބުނެ، އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލުން ޤަތުލުޢާންމު ފެށިފަހުން ޣައްޒާއިން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 18000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ. އެޔެއް މިޔެއް ބެލުމެއް ނެތި ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކުގައި ބިމާ ހަމަ ކުރަމުންދާ ޢިމާރާތްކުގެ ދަށުވެ މަރުވެ، ހޯދާ ނުފެނި ތިބި މީހުންގެ ޢަދަދު އަންދާޒާކޮށްލަންވެސް ނޭނގެއެވެ. ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަކީ، އެމްބިއުލާންސްތަކަށްވެސް ވަދެވޭ ހިސާބުތަކެއް ނޫނެވެ. އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތަކުގައި ފުރާނަ ގެއްލިދިޔަ މީހުންނާއި ޒަޚަމްވީ މީހުންގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ހިއްސާ ކުރަނީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ކުދިންނެވެ.

2.3 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް ދިރިއުޅޭ ޣައްޒާގައި މިއަދު 80 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަކީ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ރެފިއުޖީންނެވެ. އިންސާނަކަށް ވީތީ ލިބިދޭން ޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން މުޅި ޣައްޒާ މަޚްރޫމުކޮށް، އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން ޣައްޒާ ހަފުސްކޮށް ނަސްލު ދޮވެލުމުގެ ލާއިންސާނީ ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަމުން ދާ އިރު، އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކަށް އެ މަންޒަރެއް ނުފެއެވެ. އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކަށްވެސް ޣައްޒާގެ ރުއިމުގެ އަޑު، ނުއިވޭ ފަދައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް