ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 22:27
ރައީސް ޔާމީން ޕީއެންއެފަށް ސޮއިކުރެއްވުން
ރައީސް ޔާމީން ޕީއެންއެފަށް ސޮއިކުރެއްވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕީއެންއެފް
ރައީސް ޔާމީން ޕީއެންއެފަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
 
ރައީސް ޔާމީން ޕީއެންއެފަށް ސޮއިކުރެއްވީ ޕީއެންއެފް އޮފީހުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް)އަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ސޮއިކުރެއްވީ، އާދިއްތަ ދުވަހު ރޭ ޕީއެންއެފް އޮފީހުގައި އޮތް ހަރަކާތެއްގައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ފޯމާ ހަވާލުވެެވަޑައިގަތީ، ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މަލީހް ޖަމާލެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި، ޏ. ފުވައްމުލަކުން ޕީއެންއެފާ ގުޅުނު މީހުންގެ ފޯމްތައްވެސް ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް އަރުވާފައެވެ. އެ ފޯމްތައް ރައީސް ޔާމީން އަތްޕުޅަށް އެރުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ކުރިން ހުންނެވި އާދަމް އާސިފެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އުފައްދަވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމަށް 3،000 މެމްބަރުންގެ ފޯމު މިހާރުވެސް ހަމަކުރެވިފައި ވާކަމަށާއި، މިހާރު ކުރެވެމުންދަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެ ފޯމުތައް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް މަލީހު ވަނީ މީގެކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ. މަލީހު ވިދާޅުވީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ފޯމުތައް ހަމަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އިލެކްޝަންސަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެ ފޯމުތައް ވެރިފައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ
ރައީސް ޔާމީނަށް އަނިޔާދިނުން ފިޔަވައި އެހެން ވާހަކައެއް މި ސަރުކާރުން ނުދައްކާ - މަލީހު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ތަހުގީގު ރިޕޯޓު އިރުއޮއްސި 6:00ގެ ކުރިން ލިބެންޖެހޭނެ، އެކަންކުރި ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު
ޖަމީލް ރައީސަށް: ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރީ ދުރާލާ ރާވައިގެން، ތި އުޅުއްވަނީ ބުހުތާނު ދޮގުހަދައިގެން ޑެމޭޖް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭތޯ
އިއްޔެ މެންދުރުން ފެށިގެން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގެ މައުލޫމާތު ރައީސަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން މެއްސެއްވެސް ޤަބޫލު ނުކުރާނެ: ޕީއެންއެފް
ކުރިންހެން ހިޔާލު ފާޅުކުރަން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނައިރަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން މީހުންތައް ޕިކަޕަށް އަޅާލުމާ އަޅުގަނޑު ދެކޮޅު: ރައީސް
ފެނިގެން މިދަނީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުދުމުހުތާރު ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހުންނާނެ ގޮތް: އެމްޑީޕީ