ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 14:16
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފު
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަރުކާރުގެ ހަރަދުކުޑަ ކުރާ ސިޔާސަތު
ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ހަރަދުކުޑައެއް ނުކުރޭ، ފެންނަނީ ކޯޅިކޯޅިއަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަންކުރާ މަންޒަރު: މެންބަރު ޔާސިރު
 
ކުރީ ސަރުކާރުގައި ހަރަދުކުޑަ ކުރުމަށް ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވޭ
 
ކުންފުނިތަކުން މުސާރަ ސިއްރުކުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފުން ނަގަމުންދޭ
 
އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރަކީ މަތި ބަރު ސަރުކާރެއް ކަމަށް ބުނެ، ފާޑު ކިޔާފައިވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ހަރަދުކުޑަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ނުފެންނަ ކަމަށާއި ފެންނަނީ ކޯޅިކޯޅިއަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވާ މަންޒަރު ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ހަރަދު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރަކީ މަތި ބަރު ސަރުކާރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ އިސް ބޭފުޅުން ފާޑު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވީ ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ވެސް ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރައްވާނެ ކަމުގެ ވައުދުފުޅާއެކު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މަންޒަރު ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް އަމަލުނުކުރައްވާކަން ހާމަވަމުންދާ ކަމަށް މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކޯޅިކޯޅިއަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމާއި ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސެވުމާއި ކުންފުނިތަކުން މުސާރަ ސިއްރުކުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފުން ނަގަމުންދާ ކަމަށް މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެންބަރު ޔާސިރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ މުލިއާގެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށާއި ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މިލިއަނުން ހަރަދުކުރެއްވިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެނގިލައްވާނެ ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ރިކަރަންޓު ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް އެބަ ވިދާޅުވޭ ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދެއްވާނެ ކަމަށް. ނަމަވެސް މުވައްޒަފުން ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ހަރަދަށް ބަލާއިރު މިހިސާބަށް މިވަގުތު ސަރުކާރަށް 20 ދުވަސް ވެގެންދާއިރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން އަޅުގަނޑަށް އަދިއެއް ނުފެނޭ ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ހަރަދު ކުރައްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާތަނެއް އަޅުގަނޑަށް އެއްގޮތަކަށް ނުފެނޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ. ރައީސް ސާލިހުގެ މަތިބަރު ސަރުކާރެއްގެ ވާހަކަ. ނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާ ހަގީގަތަކީ ކޯޅިކޯޅިއަށް އެބަ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަންކުރައްވާ. ކޯޅިކޯޅިއަށް އެބަ އައްޔަންކުރައްވާ. ކުރައްވާ މަސައްކަތެއް އެނގިއެއްނުލައްވާ ހަމައަދަަދު ވެސް ނޭނގޭ ވަރަށް. ކުންފުނިތަކުން ވެސް މުސާރަ ސިއްރު ކުރައްވައިގެން މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރައްވާ. މުލިއާގެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް 16 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރައްވައިފި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް 22 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރައްވައިފި. އަޅުގަނޑަށް ހަގީގަތުގައި ނުފެނޭ ރިކަރަންޓު ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އެބޭފުޅުން ގެންގުޅުއްވާ މަންޒަރެއް
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލްލަތީފު

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ހަރަދުކުޑަ ކުރުމަށް ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވީ ކަރަންޓު، ތެޔޮ އަދި ކާޑުން ސަބްސިޑީ އިން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރާ ކަމަށާއި އެފަދަ ސަބްސިޑީ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިކަން އައު ސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ކަމަށް މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ. މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވީ އާސަންދަ ރީފޯމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 2023 ގައި އާސަންދަ ރީފޯމް ކޮށްގެން 492 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޖެޓްގައި އަންދާޒާކޮށްފައި އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިކަންކަން ތަންފީޒުނުކޮށްފިނަމަ ބަޖެޓަށް ވަރަށް ބުރަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެންމެ ރޭވުންތެރިކަމާއެކު، ސިޔާސީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ: ޔާސިރު
މަސްދޯނިތަކަށް ސިފައިން އަރާ ވާހަކަދެކެވޭއިރު، މިއަދުގެ ރައީސަށް އެކަމާ ބަހެއް ވިދާޅުވާން ކެރިވަޑައިނުގެންނެވި: ޔާސިރު
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދާނަން: މެންބަރު ޔާސިރު
މުސާރައިގެ ބަދަލަކީ އެމްޑީޕީގެ ފައިދާއަށް ކުރި ކަމެއްނަމަ އެކަން ކުރާނީ ދައުރު ނިމެންވީމައެއް ނޫން: ޔާސިރު
ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ދިގު މުއްދަތަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: މެންބަރު ޔާސިރު
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުމަށްވުރެ ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތައް މިވަގުތަށް އެބަހުރި: ޔާސިރު
އިންތިޚާބީ ރައީސް، މުއިއްޒުއަށް މިނިވަންކަމާއެކު ވެރިކަން ކުރެއްވިދާނެކަމަށް ގަބޫލެއްނުކުރެވޭ: މެންބަރު ޔާސިރު
ޓްރާންސިޝަން މަރުހަލާގައި އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށް ބުނާނަމަ، އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ މުއައްސަސާގެ ނަން ބުނަންޖެހޭ: މެންބަރު ޔާސިރު