ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 21:58
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އަދި ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފު
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އަދި ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފު
ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރުން
ސަރުކާރު ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް
 
ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ އެޗްޑީސީ، އެސްޓީއޯ، ސްޓެލްކޯ އަދި އާސަންދައިގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 4 ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

އެ ބަދަލުގެނައިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް (ޕީސީބީ) އިން ހުކުރު ދުވަހު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައެވެ. އެ އިއުލާނުގައި ބުނާ ގޮތުން، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބަދަލުގެނައީ ހަައުސިން ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)، ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އަދި އާސަންދައިގެ ބޯޑަށެވެ.

އެގޮތުން އެޗްޑީސީގެ 8 މެމްބަރަކު ހިމެނޭ ބޯޑު އުވާލައި، ހަ މެމްބަރަކު ހިމެނޭ އައު ބޯޑު ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. އެގޮތުން އައްޔަނުކުރެއްވި ހަ ބޭފުޅުންނަކީ:

  • އާރިފް އަބްދުއްސަމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ9241
  • މުހައްމަދު ވިޝާމް، ވ. ވަސްމީރުފިޔަ
  • އުލާ މުހައްމަދު ރަޝީދު، ގ. ގަސްކަރަ
  • އިބްރާހިމް ޔޫސުފްފުޅު، ނ.ވެލިދޫ/އަތިރީގެ
  • އަޒްހަރު އަބްދުﷲ ސައީދު، ގދ. މަޑަވެލި/ސީނާޒް
  • މުހައްމަދު ވަހީދު، ހއ.ފިއްލަދޫ/މަބުސްތާނުގެ

މީގެ އިތުރުން، ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަންކަމާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި، ބްރިގޭޑީއާ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ދީދީ އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ މަގާމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މަގާމުގައި ހުންނެވި، މުހައްމަދު ލަތީފު ވަނީ އައްޔަނުކޮށްފައެވެ.

އަދި އެސްޓީއޯގެ ޗެއާމަންކަމާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި، ޙާމިދު ނަޝީދު އެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށްފަހު އެ މަގާމަށް ޢާމިރު މަންސޫރު އައްޔަންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އާސަންދައިގެ ބޯޑަށް ފައިސަލް އިބްރާހިމް ވަނީ އައްޔަނުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް