ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 09:26
ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ބަޖެޓް 2024
ބަޖެޓް ރިކޮމެންޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި 7 ކަމެއް
 
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް އެންމެ ބުރަ ބޮޑުވާ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކޮށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު ދުރާލާ ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ

އަންނަ އަހަރަށް 49.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް، ބަޖެޓް ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާއިރު 7 ކަމެއް ބަޖެޓް ރިކޮމެންޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި ހަތް ކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްކަމަކީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު ދުރާލާ ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެދުމަށެވެ. ރިކޮމެންޑޭޝަންގައި ބުނެފައިވަނީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ބަޖެޓުގައި އަންދާޒާކުރާ މިންވަރަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިލޭ އެހީ ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެވްރެޖްކޮށް ދައުލަތަށް ލިބިފައިވަނީ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑުތަނުން ދަށް ޢަދަދެއްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުންނާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މީރާއިން ބަލައިގަންނަ ޓެކުހާއި ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހި ނުލިބިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ޕޮއިންޓް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާކަން ބަޖެޓުން ފާހަގަވާކަމަށާއި މިއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުމްލަ އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ދޭއް ޕޮއިންޓް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެއްކަމަށް ބަޖެޓް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ ބޮޑުބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ރިސޯޓުތަކުގެ ބިމު ކުއްޔާއި ޖީއެސްޓީގެ އާމްދަނީން ނުލިބިވާ ފައިސާކަމަށާއި އަދި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޓެކުހުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވާ މިންވަރު ދަށްވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބަޖެޓް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލަފާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަވެ ޚަރަދު ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު އިތުރުވުން އެކަށީގެންވާތީ ޓެކުހުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ޓެކުހުގެ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އެކުލަވާލައ،ި ޓެކްސް ނިޒާމް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޓެކުހާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގެނެސް އަދި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހ،ި ނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކޮށް އިދާރާތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރުކުރުމަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެދުމަށް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އަންނަ އަހަރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ބަޖެޓްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓައިމްލައިނާ އެއްގޮތަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދުމަށާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނާއި ކެޕިޓަލް ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ދައުލަތުން ބޮޑެތި ހޭދަތައް ކުރަމުން އަންނަ ކުންފުނިތަކުގެ އެފިޝަންސީ އެސެސްމަންޓްތައް ކުރިއަށްގެންގޮސް މެދު ރާސްތާގައި ކުންފުނިތަކުގެ އެފިޝަންސީ އިތުރުކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރެވެން ނެތްކަމުގައިވާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް އެންމެ ބުރަ ބޮޑުވާ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކޮށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެދުމަށް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ދައުލަތުގެ ދަރަންޏާއި ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް އަދި އޯވަރޯލް ބެލެންސް ވަކި މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މި މިންގަނޑުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާ ނުބައްދަލު މިންގަނޑުތަކެއް ކަމަށް މިހާރު ބެލެވޭއިރު ރިއަލިސްޓިކް މިންގަނޑުތަކަކަށް ބަދަލުކޮށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިތުރު އިޞްލާޙުތައް ފާސްކޮށް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަށްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާގުޅޭ "އެޕްރޮޕްރިއޭޝަން" ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ބަޖެޓަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތީ އެ ޤާނޫނަކީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ދެމެހެއްޓެނެވި މިންވަރަކަށް ގެނައުމަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ފެންނާތީ އެފަދަ ޤާނޫނެއް އެކު ލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަށްވެސް ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ހަތް ވަނަ ރިކޮމެންޑޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ރިޓަޔަރމަންޓާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ގާނޫނު ފާސްކުރުމުގެ މަގްސަދުތައް ހާސިލުވާގޮތަށް ރިޓަޔަރމަންޓް އިނާޔަތްތައް ހާމަނައިޒްކޮށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބުރައަކަށް ނުވާނެހެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރެވޭ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ހަރުދަނާ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް އެދުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް