ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 05:43
އެޑްވާންސްޑް ނާކޮޓިކްސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އެޑްވާންސްޑް ނާކޮޓިކްސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ޕޮލިސް މީޑިޔާ
އެޑްވާންސްޑް ނާކޮޓިކްސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯސް
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމާ ގުޅޭ ކޯހެއް ހިންގައިފި
 
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ދިމާވާ ހުރަސްތަކާ އަދި އެފަދަ ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިލާނެގޮތާއި މި ސަރަހައްދުގައި އަމަލުކުރާގޮތްތައް ބުނެދީފައިވޭ
 
 ޑިސެމްބަރު 3 އިން 7 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކޯހުގައި 30 ފުލުހުން ބައިވެރިވެ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޑްވާންސްޑް ނާކޮޓިކްސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މޭޖަރ ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަންސްގެ ހެޑް، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހަސަން ސައީދުއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ނެޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓުގެ ހެޑް، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޔޫނުސް ޞަބާޙް، ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓުގެ ހެޑް، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޝާކިރު އަދި ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން މެދުއިރުމައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންޗާޖް މައިކަލް ރަޖެޕްޗިންސްކީ އާއި ކަންޓްރީ އަޓާށޭ، މާކް ފްރެޑްރިކް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

Advertisement

އެޑްވާންސްޑް ނާކޮޓިކްސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯހުގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެފަދަ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި، ދިމާވާ ހާލަތްތަކުގައި ފުރަތަމަ އެހީ ދޭނެގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ސެނާރިއޯ އެކްސަސައިޒް ތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ދިމާވާ ހުރަސްތަކާ އަދި އެފަދަ ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިލާނެގޮތާއި މި ސަރަހައްދުގައި އަމަލުކުރާގޮތްތައް ބުނެދީފައިވެއެވެ. އަދި މިފަދަ ކުށްކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަންކަން ދެނެގަންނާނެގޮތްތައް ވެސް ކިޔައިދީފައިވެއެވެ. އަދި އެހެން ގައުމުތަކުގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ހިންގާ ގޮތާއި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް އެބާވަތުގެ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތްތައް ވެސް ކިޔައިދީފައިވެއެވެ.

ޑިސެމްބަރު 3 އިން 7 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކޯހުގައި 30 ފުލުހުން ބައިވެރިވެ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް