ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:32
ޣައްޒާގެ ކުދިންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާ
ޣައްޒާގެ ކުދިންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާ
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާގެ ހާލަތު
ޣައްޒާގެ ކުދިންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާ އިން އަރައިގަތުމަށް އެތައް އަހަރެއް ހޭދަވާނެ!
 
އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ތަޙައްމަލު ކުރަމުން ދަނީ ޣައްޒާގެ ކުޑަ ކުދިން
 
އިސްރާއީލުގެ ޢުދުވާންތަކުގައި މުޅި ޣައްޒާގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ހަފުސްކޮށްފި
 
ފަލަސްޠީނުން ފުރާނަ ގެއްލިދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައި 7100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ

ކާންދިން އަތުގައި ދަތް އެޅުމޭ ބުނާ ބަހުގެ މާނަ ޢަމަލުން ދައްކަމުން ދާ ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން، ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގައި ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަން ފެށިފަހުން ބަރާބަރު 2 މަސްދުވަސް ފާއިތުވެދިޔައީއެވެ. މުޅި ޖައްވު ފަތަޙަ ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ގަދަ ބަސް ބުނަމުން ދިޔަ ޤައުމުތަކަށްވެސް، ނިރުބަވެރި ޔަހޫދީން ހުއްޓުވުނު ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. ޙައްޤުތަކުގެ ނަމުގައި އަޑުގަދަކުރަމުން ދިޔަ އެކްޓިވިސްޓުންނަށްވެސް ކޮށްދެވުނު ކަމެއް ނެތެވެ. ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ވަސް، މި ބިންމަތިން ފޮހެލާނެ ކަމަށް ބުނެ އިސްރާއީލުން ހިންގަން ފެށި ޤަތުލުޢާންމުގައި ފަލަސްޠީނުން ފުރާނަ ގެއްލިދިޔަ މީހުންގެ ޢަދަދު 17000 އަށް އަރައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 7100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން ހިމެނެއެވެ. އެތައް ސަތޭކަ ހާސް ބަޔަކު ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. އާބާދީގެ 80 ޕަސެންޓް އޮތީ ގެދޮރު ގެއްލި ރެފިއުޖީންނަށް ވެފައެވެ.

Advertisement

މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ތަޙައްމަލު ކުރަމުން ދަނީ ޣައްޒާގެ ކުޑަ ކުދިންނެވެ. އަނެކާގެ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ދަށުގައި، އުފަލާއި މަޖަލުގެ ތެރޭގައި، މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާ ކުރުމަށްޓަކައި ޢިލްމު ހާސިލު ކުރަން ވީ ދުވަހު އެކުދިންގެ ކިބައިން އެ ހުރިހާ ކަމެއް އޮތީ ނިގުޅައިގެންފައެވެ. ބައެއް ކުދިން މި ދުނިޔެއަށް ފުރަތަމަ ނޭވާ ލަނީވެސް ޔަޠީމު ޙާލުގައެވެ. އަތަކަށް ފިރުކިނުލެވި އުޅެނިކޮށް، މުޅި ޢާއިލާ މި ދުނިޔެ އަޅާ ގޮސްފައިވާ ކުދިންގެ ޢަދަދުވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ފުރާނަ ހުއްޓެއް ކަމަކު، އެކުދިންގެ ހަށިގަނޑުގައި އަޅަމުންދާ ވޭނާއި، އެ ސިކުނޑިއާއި ހިތަށް ކުރާނެ ބާރު، އެހެން މީހަކަށް އިޙްސާސް ވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޢަބްދުއްރަޙްމާނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާގެ 90 ނޫނީ 100 ޕަސެންޓް ފަރުވާ މިހާރު ލިބިއްޖެ. ﷲ އަށް ޙަމްދުހުރި. ޢަބްދުއްރަޙްމާންގެ ކަށިގަނޑަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް 100 ޕަސެންޓް ފަރުވާ ދެވިއްޖެ. ކޮސްމެޓިކް ފަރުވާގެ 90 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ. ފަރުވާގެ ފެންވަރު ވަރަށް ރަނގަޅު. ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކީ، ޑޮކްޓަރުންވެސް މިހާރު އަހަރެމެންނަށް ޔަޤީންކަން އެބަދޭ، ދެތިން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ދަރިފުޅަށް ހިނގާބިނގާވެ އުޅެލެވޭނެ ކަމަށް. ފިޒިއޮތެރަޕީ ހަދައިގެން. ހުރިހާކަމެއްވެސް ރަނގަޅުވާނެ
މުޙައްމަދު ވަދީޢޫ އަލް-ޢިތުލީ؛ އަނިޔާ ލިބުނު ޣައްޒާ ކުއްޖެއްގެ ބައްޕަ

އިސްރާއީލުގެ ޢުދުވާންތަކުގައި މުޅި ޣައްޒާގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ހަފުސްކޮށްލާފައި ވާ އިރު، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ބައެއް ކުދިންނަށް މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ މިޞްރުގައެވެ. އެ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މިޞްރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރަކު ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އެކުދިންނަށް ލިބިފައި ވާ އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ދޭން އެތައް މަހެއް ހޭދަވާނެއެވެ. އަދި އެ ކުދިންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހުނު ކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެތައް އަހަރެއްވެސް ހޭދަވެދާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ޒަޚަމްވެގެން މިކޮޅަށް ގެނައި 2 ކެޓަގަރީއެއްގެ ޕޭޝަންޓުން. މިކޮޅަށް ގެނެވުނީ ޣައްޒާގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓިގެން. އެންމެ ބޮޑު ކެޓަގަރީއަކީ ޒަޚަމްވެގެން ގެނައި ޕޭޝަންޓުން. ޒަޚަމްތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް އެއީ ހަމަ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުގަ ލިބިފަ ހުރި އަނިޔާ. ވަރަށް ސީރިއަސް އަނިޔާ ލިބިފަ ހުރީ. ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަ އެއް ޑޮކްޓަރަކަށް ހެދޭ ކަހަލަ ސާޖަރީތަކެއްވެސް ނޫން. އެކި ކަހަލަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ވެގެން މިކަން ކުރަން ޖެހެނީ. ވަރަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތައް. ވަރަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ރީހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާވެސް ބޭނުންވާނެ. ބޭސްފަރުވާގެ ސަމާނުތަކަށް ވުރެ މި ކުދިންނަށް ލިބިފަ ހުރި ނަފުސާނީ އަނިޔާއަށް ފަރުވާއެއް ހޯދައި، އެހީތެރިކަން ދިނުން މާ މުހިންމު. އެ ކުދިން އެ ތަޖުރިބާ ކުރި ނަމާންކަމުގެ ހަނދާންތަކާ ދުރުވެ، ފަރުވާގެ ދަތުރު، ހަމަޖެހިލައިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮތްވުން މުހިންމު. އެތައް މަހެއް ނޫނީ އަހަރުތަކެއްވެސް ހޭދަވެދާނެ މިކަމަށް
ޑރ އަޙްމަދު ޢަބްދުއްލަތީފަ؛ ނާޞިރު ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފިޝަލެއް

ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެންމެ ދިމާއަކަށް ބަލާލުމުންވެސް ފެނިގެން ދަނީ ހިތަށް ދަތި ކުރަނިވި މަންޒަރުތަކެކެވެ. ދަގަނޑު ފްރޭމެއްގައި ފައި ބަނދެފައި އޮތް ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު އޮތް އިރު، އަނެއް ކުއްޖަކު އެ ދަނީ އޭނާގެ އަތުގެ އިނގިލިތައް ބުރިބުރިވެފައި ވާތަން ދައްކާލަމުންނެވެ. 3 ވަނަ ކުއްޖަކު، ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކި ތަންތަނަށް ދަތުރުކޮށް އެ އުޅެނީ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައެވެ.

އަޙްމަދު ޢަބްދުއްލަތީފަކީ ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްވެސްމެއެވެ. ޑރ ޢަބްދުއްލަޠީފު ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، ޞިއްޙީ ބޭސްފަރުވާގެ ސާމާނުތަކަށްވުރެ، ޣައްޒާގެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން މާ ބޮޑެވެ.

މުސްލިމުންގެ ޙައްޤު ބިންތަކެއް ނުޙައްޤުން ފޭރިގަނެ، އެވަރުންވެސް ހިތް ނުފުރިގެން ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤުންވެސް އެތައް ބަޔަކު މަޚްރޫމު ކުރަމުން ދާ ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުގެ ޝިކާރައަކަށް ހަދާފައި ވާ ޣައްޒާގައި މިއަދު އެންމެ ބޮޑު ވޭނެއް އުފުލަމުން ދާ އެއްބަޔަކީ ކުށެއް ނެތް، މަޢުސޫމު، ތުއްތު ކުދިންނެވެ. މިއީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ޙަޤީޤަތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް